Minőségpolitika és adatkezelés

Minőségpolitika

A Cobra Control Kft. 1993 óta működik, szakterületünk a teszttechnika és az automatizálás. Tevékenységi területeink a Mérnöki szolgáltatások (Engineering) és a Disztribúciók. A Mérnöki szolgáltatások terület saját fejlesztésű tesztberendezések, célgépek tervezésével és gyártásával foglalkozik. A Disztribúciók terület partnercégeink termékeit forgalmazza, ill. ezekhez nyújt további szolgáltatásokat. Tevékenységünk súlypontja Magyarország és a környező régió, de rendszereink a világ távoli pontjaira is eljutottak már. Stratégiai célunk, hogy rendszereink és termékeink értékesítése és fejlesztése során ügyfeleinknek szakmai és üzleti szempontokból egyaránt megbízható, igényes hátteret biztosítsunk. Megrendelőink döntő többsége a gazdaság következő ágazataiból kerül ki: autóipar, elektronikai ipar, gép-és műszeripar.

A Mérnöki szolgáltatások keretében elsősorban egyedi tesztberendezések, célgépek, kontaktáló egységek, gyártósorok építésével foglalkozik. Készséggel vállalkozunk szakmai szempontokból összetett, igényes feladatok megoldására is. Kompetenciánk többek között kiterjed a nagyáramú és nagyfeszültségű méréstechnikára, a rezgésvizsgálatokra, az összetett optikai ellenőrzésekre és az autóipari kommunikációra is. Szakembereink felkészültek egyedi, speciális hardver- és szoftverfejlesztési feladatok megoldására is.

A Disztribúciók keretében teszttechnikai hardver- és szoftvertermékek, kész tesztberendezések forgalmazásával foglalkozik. A forgalmazott termékekhez sokrétű szolgáltatásokat, így kulcsrakész projektlebonyolítást, kalibrációt, szervizt és oktatást is kínálunk.

Célkitűzéseink:

  1.  A Cobra Control Kft. által nyújtott szolgáltatások minőségének, megbízhatóságának folyamatos fejlesztése, a vevői elégedettség növelése.
  2. A tevékenységünk során ügyfeleinkkel sokrétű, az egyedi sajátosságokhoz alkalmazkodó, mindkét tevékenységi körünket átfogó kapcsolatok kiépítése.
  3. Az autóipari és elektronikai cégek regionális gyártó és fejlesztő központjai számára olyan helyi stratégiai partner szerepét betölteni, amely a teszttechnika és automatizálás területén lehetővé teszi a külföldi beszállítók kiváltását. Ez megrendelőink számára nagyobb rugalmasságot, költségmegtakarítást, jobb minőséget eredményez, továbbá segíti őket saját kompetenciaszintjük és hosszú távú munkahelymegtartó képességük növelésében.
  4. Az általunk fejlesztett és épített rendszerek elérjék vagy meghaladják partnereinknél nemzetközi szinten megszokott műszaki színvonalat.
  5. A vevők műszaki, szervezési követelményeinek való megfelelés, a minőségi igények tartós kielégítése.
  6. Az EU-s és a magyar műszaki, minőségi és jogi normák folyamatos követése és betartása.
  7. A minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése, többek között a vevői és egyéb visszajelzések alapján.

Ezen célok megvalósítása érdekében vállalatunknál – az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezettünk be, azt működtetjük, és folyamatosan fejlesztjük. A Cobra Control Kft. minőségirányítási rendszere kiterjed a vállalat teljes működésére.

Elhatároztuk, hogy a partnereinkkel kötött szerződésekben is érvényesítjük a minőségirányítási rendszerünkben foglaltakat. A megrendeléseink és ajánlatkéréseink esetében prioritást kapnak a minőségirányítási célkitűzéseinknek megfelelő feltételeket teljesítő partnerek.

Alapvető szándékunk, hogy a törvényi előírásoknak való megfeleléssel, a minőségpolitika alapelveinek betartásával, a minőségirányítási rendszerünk folyamatos működtetésével és fejlesztésével kivívjuk és megtartsuk az összes érdekelt fél, de kiemelten az ügyfeleink elismerését/elégedettségét.

A vállalatunk vezetősége személyesen kiemelt jelentőséggel kezeli a minőségirányítás működését, és elvárja és előírja minden dolgozójának a politika irányelveinek és a rávonatkozó szabályozásainak megismerését, betartását és a célok megvalósításában való aktív közreműködést.

Budapest, 2021.12.29

Lipták András
ügyvezető igazgató

Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Adatkezelő megnevezése:Cobra Control Kft.
Székhely:1106 Budapest, Fehér út 10
Képviselő:Lipták András, ügyvezető igazgató
Adószám:10884175-2-42
Cégjegyzékszám:01 09 267791
E-mail:cobra@cobracontrol.hu
Telefon:+36 1 432-0270
Honlap:http://www.cobracontrol.hu

2. Bevezetés

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

3. Az adatkezelés irányelvei

A Cobra Control számára fontos cél az ügyfelek, munkatársak és minden érintett személyes adatainak védelme.

A Cobra Control a személyes adatokat csak a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Az adatkezelés során biztosítjuk a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

A Cobra Control gondoskodik a személyes adatok védelméről, azok illetéktelen felhasználását nem teszi lehetővé. Tárolásukra, védelmükre megteszi azokat az intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárásokat, amelyek ezt lehetővé teszik.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról időben tájékoztatást adunk.

Jelen tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A Cobra Control Kft. vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

4. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal A Cobra Control Kft. Adatkezelési Tájékoztatója 3 együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. A gyűjtött és kezelt adatok

Tevékenység Kezelt adatok Jellege Adatkezelés célja Jogalapja Helye Ideje Felelős
Munkavállaló foglalkoztatása

Név

Teljes név

Lakcím

Levelezési cím

Bankszámla szám

TAJ-szám

Adóazonosító jel

Telefon szám

Végzettség

Kötelező adatok

Munkáltatói kötelezettségek

(bér, tb, bevallások, szerződés)

Jogszabály Papír alapon, elektronikusan Korlátlan idejű, jogszabály alapján Ügyvezető igazgató
Ügyfélkapcsolat Ügyfél

 

 

Név

Cég név

E-mail cím

Telefonszám

Beosztás

Telephely címe

Nem kötelező Tájékoztatás, kapcsolattartás, marketing Ügyfél felhatalmazása, nem kötelező, a megadott adatokat kérésre eltávolítjuk a rendszerünkből Elektronikusan Folyamatosan aktualizált, kérésre töröljük Értékesítési igazgató
Munkatárs keresés

Név

Lakcím

Elérhetőség

Végzettség

Tanulmányok

Munkatapasztalat

Kötelező adatok Tájékoztatás, kapcsolattartás, esetleges szerződés előkészítés Munkakereső felhatalmazása alapján Elektronikusan 3 hónap, kérésre töröljük hamarabb Ügyvezető igazgató
Kamerarendszer Képfelvétel Nem kötelező Vagyonvédelmi, technológi felügyeleti Jogszabály Elektronikusan 3 nap Ügyvezető igazgató