Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések  

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) hatálya valamennyi, a Cobra Control Mérés- , Irányítás- és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.,  cégjegyzékszám: 01-09-267791, adószám: 10884175-2-42, a továbbiakban: „Társaság”) által kiadott  árajánlatra („Árajánlat”), valamint az általa befogadott valamennyi megrendelésre („Megrendelés”),  továbbá bármely vevővel illetve kivitelezési szerződés esetén megrendelővel (a továbbiakban együtt:  „Vevő”, a Társaság és a Vevő együtt: a „Felek”) kötendő vagy kötött Szerződésre kiterjed, kivéve, ha a  Felek valamely egyedi szerződésben kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek vagy amennyiben a Felek  kifejezetten írásban kikötik valamely Vevő Általános Szerződési Feltételének az alkalmazását. Jelen  ÁSZF vonatkozik egyidejűleg a Társaság disztribúciós tevékenysége, valamint a Társaság gyártási és  szervizelési tevékenysége körében végzett szállításaira és szolgáltatásaira, továbbá a Társaság által  nyújtott tisztán óradíjas elszámolású műszaki támogatási szolgáltatásra is.  

1.2. A Vevő a Társaság részére küldött Megrendeléssel, és annak elfogadása esetén a Társasággal való  szerződéskötéssel, illetve a Társaság Árajánlatának elfogadásával vagy egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a Társaság mindenkor hatályos ÁSZF-ének rendelkezéseit és  elismeri, hogy az ÁSZF valamennyi rendelkezését a Felek egyedileg megtárgyalták, azokat megismerte,  azokat magára nézve kifejezetten kötelezőnek fogadja el, kijelenti, hogy nincs, illetve ha van, akkor a  Társaság kifejezetten tájékoztatta a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint  a Felek közti esetleges korábban alkalmazott feltételektől eltérő feltételekről, amely feltételeket a Vevő  kifejezett elfogad.  

1.3. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Vevő esetleges  általános szerződési feltételei vagy bármilyen kikötése kizárólag akkor képezi a Szerződés részét, ha  abban a Felek kifejezetten, írásban megállapodtak. A Felek jognyilatkozatait a jelen ÁSZF  figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni. Ha az ÁSZF és a Szerződés valamely feltétele  egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részéve. 

1.4. A Szerződés (ideértve a jelen ÁSZF-et) a Felek közti valamennyi szerződéses megállapodást teljes egészében tartalmazza. Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában nem válik a Szerződés tartalmává  semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és  rendszeresen alkalmazott szokás.  

1.5. Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege a Társaság honlapján ismerhető meg. A Társaság fenntartja  a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa, az ÁSZF módosításáról a Társaság honlapján  tájékoztatást tesz közzé, megjelölve a módosuló részeket. 

1.6. Az ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar  jogszabályok, különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) adásvételi  szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.  

1.7. A tény, hogy a Társaság nem gyakorolja, vagy kényszeríti ki az őt megillető jogokat, nem  értelmezhető az adott jogról való lemondásként.  

1.8. Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a Szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése  érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy mindkettő, az ilyen kikötést vagy rendelkezést külön kell  választani a Szerződés egyéb kikötéseitől, amelyek változatlanul érvényesek és hatályban maradnak. Az  ÁSZF vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a  Szerződést nem kötötték volna meg.  

1.9. A Szerződés alapján a Vevő nem kap felhatalmazást vagy meghatalmazást a Társaság bármilyen  célból történő képviseletére. A Vevő semmilyen körülmények között nem vehet át, alapíthat vagy  vállalhat kötelezettséget vagy felelősséget a Társaság nevében.  

2. Az Árajánlat, ajánlati kötöttség, megrendelés visszaigazolás, a Szerződés létrejötte  2.1. Árajánlat, ajánlati kötöttség 

A Társaságot az Árajánlatban szereplő árak és határidők vonatkozásában ajánlati kötöttség az  Árajánlatban egyedileg rögzített időtartamban és feltételek mellett terheli. Amennyiben a Társaság a Vevővel közölt Árajánlatban nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, úgy a Társaságot  terhelő ajánlati kötöttség időtartama az Árajánlat írásbeli közlésétől számított 30 nap a tervezés, a  szerelés, valamint a Társaság saját gyártású termékei tekintetében, továbbá a tisztán óradíjas elszámolású  műszaki támogatási szolgáltatások esetében is. A Társaság disztribúciós tevékenysége körében  értékesített termékek esetében a Társaság beszállítói általi árváltoztatás esetére a Társaság ajánlati  kötöttséget nem vállal.  

2.2. Az Árajánlatban szereplő árak, (minőségi és mennyiségi) feltételek és határidők kizárólag az  Árajánlatban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező, a Társaság által a Vevő részére értékesített  egyedileg fejlesztett és/vagy egyedileg összeállított termékekre és/vagy rendszerekre (a továbbiakban:  „Egyedileg Fejlesztett Termékek”), valamint a Társaság által a Társaság disztribúciós tevékenysége  keretében a Vevő részére értékesített termékekre és rendszerekre (a továbbiakban: „Forgalmazott  Termékek”), valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) (az Egyedileg  Fejlesztett Termékek, a Forgalmazott Termékek és a Szolgáltatások együtt: „Termék(ek)”) vagy a  Társaság által biztosított tisztán óradíjas elszámolású műszaki (mérnöki, illetve technikusi vagy egyéb)  támogatási szolgáltatásokra (a továbbiakban: „Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás”)  vonatkoznak. Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás esetén a Társaság a Vevő utasítása, irányítása,  felügyelete és szakmai felelőssége mellett, óradíj és kiszállási díj elszámolás alapján műszaki támogatást  nyújt a Vevő részére. Az Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás alap óradíjának nem képezi részét  az Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás alapján végzett munka dokumentációjának elkészítésre, a  dokumentáció elkészítése önálló óradíjas elszámolás alapján történik. A Társaság Árajánlata kizárólag  az abban szereplő műszaki tartalommal és feltételekkel érvényes. A Társaság fenntartja a jogot, hogy  Árajánlata műszaki és üzletpolitikai okból eltérjen a Vevő által megadott specifikációtól.  

2.3. A Termékekre (azok ára, minőségi és mennyiségi feltételei stb.) vonatkozóan a Társaság az  egyoldalú változtatás jogát mindenkor fenntartja.  

2.4. A Szerződés létrejötte  

A Társaság és a Vevő között a szerződés (a „Szerződés”) az alábbi esetekben rögzítettek szerinti  tartalommal azon a napon jön létre, amely napon (amennyiben van ilyen) a Felek által a Szerződés  hatályba lépésének feltételeként elfogadott, írásban rögzített feltétel (pl. előlegfizetés) teljesül és 

(i)   a Vevő a Társaság Árajánlatát minden részletében elfogadó, módosítást nem tartalmazó cégszerűen aláírt írásbeli megrendelést ad le a Társaság részére a Társaság Árajánlatának a Társaság részére visszaküldése útján az Árajánlatban (illetve ennek hiányában az ÁSZF-ben) meghatározott ajánlati kötöttség idején belül, illetve az ajánlati kötöttség idején túl akkor, ha a Társaság korábbi Árajánlatát kifejezetten írásban fenntartja a megrendelés időpontjában; vagy

(ii) Társasági Árajánlat hiányában a Társaság a Vevő cégszerűen aláírt Megrendelését minden  részletében elfogadó megrendelés visszaigazolást ad ki, vagy  

(iii) a Vevő Megrendelését a Társaság módosítás nélkül, cégszerűen aláírva a Vevő részére  visszaküldi, vagy  

(iv) a szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen aláírja, vagy 

(v) már meglévő keretjellegű Szerződés esetén egyedi szerződésként az egyedi Megrendelés Társaság  általi változatlan formában történő visszaigazolásával. 

2.5. Amennyiben a Vevő a telefonon, faxon vagy e-mail üzenetben rendeli meg a Társaság szolgáltatását  vagy Termékét, úgy a Szerződés létrejöttéhez a Társaság kérheti a Vevőtől, hogy megrendelését írásban,  cégszerűen aláírva erősítse meg. Amennyiben a Társaság a szóban vagy faxon, vagy e-mailben tett  megrendelés cégszerűen aláírt írásbeli megerősítését kéri, úgy a Szerződés az írásban megerősített  megrendelésnek a Társaság általi írásbeli visszaigazolásával jön létre.  

2.6. Amennyiben a Szerződés létrejötte több feltétel együttes bekövetkezésétől függ, a Szerződés a  később bekövetkező feltétel napján jön létre. Az ÁSZF alapján létrejövő Szerződés módosítására  kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.  

2.7. Amennyiben a Vevő a Társaság Árajánlatához képest módosításokat eszközölt a megrendelésben, a  Vevő módosításai csak akkor válnak a Szerződés részévé, ha azokat a Társaság a módosítás  visszaigazolásával kifejezetten írásban elfogadja, ennek hiányában a Felek között nem jön létre  szerződés.  

3. Vételár, fizetési feltételek  

3.1. A vételár – illetőleg Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás vagy egyéb óradíjas szolgáltatás (pl. óradíj elszámolású műszaki dokumentáció készítése) esetén az óradíj – és annak pénzneme a Szerződésben kerül rögzítésre. A vételár – illetőleg Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás vagy egyéb óradíjas szolgáltatás (pl. óradíj elszámolású műszaki dokumentáció készítése) esetén az óradíj – nem tartalmazza az ÁFA összegét, továbbá a Termékeket terhelő jelenleg vagy jövőben hatályos adókat és járulékokat. Eltérő megállapodás hiányában a vételár nem tartalmazza: a csatlakozási pontok kialakítását, a munkavédelmi vizsgálatot, a kopó- és pótalkatrészeket, az átadás-átvételt követő termeléskövetést vagy felügyeletet, a garancián túli javításokat és egyéb szolgáltatásokat, azon javításokat és szolgáltatásokat, amelyekre a jótállás nem terjed ki az ÁSZF 7.10 pontja szerint. A Társaság a vételárra és az óradíjra a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő összegű általános forgalmi adót jogosult felszámítani. Amennyiben a Termékek Vevő általi Megrendelésének visszaigazolását követően a megrendelt Termékek alapjául szolgáló műszaki-, alapanyag-, és segédanyag költségekben vagy a Termékek összetevőinek, tartozékainak, alkotórészeinek költségeiben előre nem látott növekedés – különösen, de nem kizárólagosan jelentős infláció, szállítói vagy gyártói áremelés, árfolyamváltozás stb. – következik be, a Társaság az árváltoztatás jogát fenntartja és jogosult Árajánlatának felülvizsgálatára és új Árajánlat kiadására. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a Társaság módosított Árajánlatát a Megrendelés megerősítésével a módosított Árajánlat megküldésétől számított legkésőbb 8 napon belül, úgy bármelyik Fél jogosult elállni a Szerződéstől, vagy amennyiben a teljesítés már megkezdődött, felmondani azt.

3.2. A fizetési feltételeket a Szerződés tartalmazza. A fizetési határidő a teljesítés dátumától számított, a  Szerződésben fizetési feltételként meghatározott idő. Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik  a fizetési határidő a számla kiállításától számított 15 nap. A Társaság fenntartja a jogot a  részteljesítéseknek megfelelő rész-számlázásra, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten ettől eltérően  rendelkezik. A Vevő valamennyi kifizetést átutalással köteles teljesíteni az  előlegbekérőn/részszámlán/számlán megjelölt bankszámlaszámra, az ott feltüntetett fizetési határidővel.  A banki költségeket az átutalást kezdeményező fél fizeti. Előleg megfizetése a Megrendelést követően,  előlegbekérő alapján történik. Az előleg megfizetését követően a megfizetett összegről a Társaság  előlegszámlát állít ki. Amennyiben a Vevő a Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben a Termék/szolgáltatás  átvételére meghatározott határidőn belül a teljesítést nem kifogásolja vagy vitatja és a teljesítést sem  igazolja az ÁSZF 3.3. pontja szerinti teljesítési igazolás kiállításával, vagy a teljesítésigazolást nem  határidőben vagy hibásan állítja ki vagy a teljesítésigazolás kiállítását indokolatlanul megtagadja, a Felek  a Társaság teljesítését elfogadottnak tekintik, és a Társaság jogosult kiállítani a megfelelő számlát a  teljesítéstől számított 8 (nyolc) napon belül, kivéve ha a Felek a Szerződésben másként állapodtak meg. 

3.3. A számlázás alapját képező teljesítés dátuma: 

– előlegfizetés esetén: az előleg beérkezésének napja, alapja a Társaság által kibocsátott előlegbekérő; – részszámla illetőleg számla esetén: a Vevő által cégszerűen aláírt vagy teljes bizonyító erejű  magánokiratba foglalt meghatalmazottja által aláírt teljesítési igazolás dátuma, amely e-mail formájában  is elfogadott, vagy teljesítésigazolás hiányában a 3.2 pont szerint kiállított számla esetén a tényleges  teljesítés időpontja;

– beszállítás esetén: a szállítási címre érkezés napja, amelynek alapja a Társaság által kibocsátott és a  Vevő által cégszerűen aláírt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazottja által  aláírt szállítólevél; 

– Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás esetén: a teljesítés a Vevő folyamatos szakmai irányítása  mellett történik, munkaidőkimutatás vezetésével: 

a) Havonta fizetendő folyamatos teljesítésű átalánydíjas óraelszámolás esetén, ha az elszámolási időszak  nem haladja meg a 12 hónapot, úgy a teljesítés időpontja az adott hónapra, mint elszámolási időszakra  eső munka után az adott hónap utolsó napja. Ez esetben a Társaság jogosult a számláját a soron következő  hónap első napjától kiállítani számláját.  

b) Egyéb esetben – amennyiben a Felek a Szerződésben eltérően nem állapodnak meg – a teljesítés  időpontja a Vevő által a Társaság munkaidőkimutatása alapján kiállított teljesítésigazolás időpontja  illetve amennyiben a Vevő a teljesítésigazolást nem határidőben vagy hibásan állítja ki vagy a  teljesítésigazolás kiállítását indokolatlanul megtagadja, illetve annak kiállítását bármely egyéb okból  elmulasztja és a teljesítést nem vitatja, a Felek a Társaság teljesítését elfogadottnak tekintik a  munkaidőkimutatás Vevő részére történő megküldését követő 3. napon és a Társaság jogosult kiállítani  a megfelelő számlát a teljesítéstől számított 8 (nyolc) napon belül.  

3.4. A számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a Társaság bankszámláján jóváírásra  került. 

3.5 A Termékek árának teljes kifizetéséig a Társaság a Termékek feletti tulajdonjogát fenntartja. A Vevő  köteles a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket a nyilvántartásaiban elkülönítve kimutatni és  jelezni, hogy a Társaság a tulajdonjogát fenntartotta, továbbá köteles a Társaság számára hozzáférést, a  vételár szerződésellenes meg nem fizetése esetén pedig köteles az érintett Termékeknek a Társaság  birtokába történő visszavételét is biztosítani a Vevő saját költségére. A tulajdonjog fenntartással érintett  Termékeket a Vevő saját költségére és (kár)veszélyére, de a Társaság javára tartja birtokban, tárolja és  őrzi, valamint köteles azok megfelelő biztosítási fedezetéről gondoskodni. A tulajdonjog fenntartással  érintett Termékeket a Vevő nem zálogosíthatja el, nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, más módon  biztosítékként nem kötheti le, harmadik személy részére használatba nem adhatja. A Vevő köteles a  Társaságot haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket  lefoglalják, vagy harmadik személyek részéről bármilyen beavatkozás történik. Ez esetben a vételár még  meg nem fizetett része azonnal esedékessé válik. Amennyiben a Vevő az így esedékessé váló fizetési  kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a fizetési kötelezettsége teljesítésére haladéktalanul a Társaság  számára megfelelő biztosítékot adni. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Vevő  felelős a Társaság irányában.  

3.6. A Vevő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen kifogását  (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kézhezvételétől számított 15 napon  belül a számla kifogásolása okának megjelölésével írásban bejelenti a Társaság részére (a továbbiakban:  „Számlakifogási Határidő”). A Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt méltányosnak, és a  számla alapos megvizsgálására, valamint az esetleges számlakifogási ok közlésére elegendőnek tartja. A  Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt követően sem perben, sem felszámolási eljárásban a  számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát  joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. A Társaság a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és  amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával  kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a  helyesbítő számlát a Társaság az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Vevőnek. Amennyiben  a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Vevőhöz, az  esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kézhezvételétől számított 8. nap. 

3.7. A Vevő a vételárat, vagy annak részét a Társasággal szemben fennálló más jogügyletéből fakadó  esetleges követelésébe nem jogosult beszámítani. Pénzügyi beszámításra kizárólag a Felek előzetes  írásbeli megállapodása alapján van lehetőség.

3.8. A Felek közötti vita esetén kizárólag a vitával érintett teljesítést tartalmazó (rész)számla arányos  részének kifizetése tartható vissza a Vevő által. A vita rendezését követően a visszatartott arányos rész  azonnal esedékessé válik.  

3.9. Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat és a behajtási  költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti behajtási költségátalány  megfizetésére köteles. Amennyiben a Vevő érdekkörébe tartozó okból a kifizetés késedelme meghaladja  a 15 napot, a Társaság fizetési felszólítást küld a Vevő részére. Amennyiben a kiküldött hivatalos  felszólítást követő 8 nap eredménytelenül telik el, úgy Társaság elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali  hatállyal felmondhatja azt a Vevő érdekkörébe tartozó okból és a Vevő költségén, valamint a tulajdonjog fenntartással érintett Terméke(ke)t visszaszállíthatja, továbbá Vevő köteles a késedelem vagy  nemteljesítés eredményeképpen a Társaságnál felmerült többletköltségeket a Társaságnak  maradéktalanul visszafizetni. A Vevő kifejezetten elismeri, hogy amennyiben a jelen pontban  meghatározottak szerint a fizetési késedelem eredménytelenül telik el, azt a Vevő részéről a tartozást  elismerő nyilatkozatnak kell tekinteni, amely elismerésre tekintettel a Társaság által közölt írásbeli  fizetési felszólítás az elévülést megszakítja.  

3.10. A Vevő fizetési késedelme vagy a Vevő szerződésszegése esetén a Társaság jogosult a Vevőtől  származó további rendeléseket nem visszaigazolni, és a már befogadott és visszaigazolt Megrendelések  szerinti Termékek tervezését, gyártását, kiszállítását, beépítését és üzembe helyezését, valamint az  Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatások nyújtását is azonnali hatállyal felfüggesztheti a teljes lejárt  esedékességű tartozás kifizetéséig anélkül, hogy ezért felelősség terhelné. 

3.11. Amennyiben a Felek megállapodtak részletfizetésről, és a Vevő a Társaság teljesítését követően  valamely részletet a megadott határidőn belül nem fizet meg, a teljes még hátralékos összeg  automatikusan egy összegben esedékessé válik, továbbá, a Társaság fenntartja a jogot, hogy saját  kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze arra az időre, amíg a teljes fizetendő összeg részére  megfizetésre nem kerül. 

3.12. Vevő hozzájárul, hogy fizetőképességét a Társaság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a  Társaság úgy ítéli meg, hogy a Vevő anyagi helyzete a Szerződés szerinti fizetést késleltetheti vagy  veszélyeztetheti, Vevő köteles a fizetőképességét hitelt érdemlő módon igazolni vagy a teljesítésre  megfelelő biztosítékot adni. Ennek elmulasztása esetén a Társaság választása szerint jogosult elállni a  Szerződéstől vagy azonnali hatállyal felmondani azt – ide nem értve a Csőd tv. 11.§ (2) h) pontja szerinti  esetet – , felfüggeszteni, késleltetni, vagy akár részben, akár egészben megtagadni a teljesítést mindaddig,  amíg a vételár teljes összege kiegyenlítésre nem került. 

3.13. A Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termékek gyártásához szükség esetén kiegészítő technológiai  dokumentációt, befogó- és/vagy egyéb segédkészüléket készíthet, amelyek tulajdonjogát a Társaság  fenntartja, azok ennélfogva nem kerülnek a Vevő tulajdonába. Ez alól kivételt képez, ha a Szerződésben a technológiai dokumentáció, befogó- és /vagy egyéb segédkészülék tulajdonjogának átruházása  kifejezetten kikötésre kerül. Jelen tulajdonjog-fenntartás érvényes és hatályos abban az esetben is, ha a Szerződés egyszeri gyártásba viteli költséget tartalmaz, amelynek a Vevő általi megfizetésével a  Társaság arra vállal kötelezettséget, hogy az így megfizetett technológiai dokumentációt, befogó és/vagy egyéb segédkészüléket mindaddig folyamatosan karbantartva megőrzi, amíg az adott Egyedileg  Fejlesztett Termékre folyamatosan Megrendelés érkezik. A Társaság fenntartja a jogot, hogy jótállás  vállalása esetén a jótállási időtartam letelte után, egyéb esetben pedig az utolsó Megrendeléstől számított  egy év elteltével a technológiai dokumentációt, befogó- és/vagy egyéb segédkészüléket selejtezze. 

3.14. A 3.4.- 3.13. pontokban szereplő rendelkezések a Társaság által követelhető kártérítésre való  tekintet nélkül alkalmazandók. 

3.15 Amennyiben a Szerződés hatálya az 1 évet meghaladja, a Társaság jogosult a Szerződés hatálya  alatt minden naptári év elején az előző naptári évre vonatkozóan közzétett KSH inflációs index  mértékével a Vevő felé alkalmazott árait megemelni, amiről a Társaság köteles írásban értesíteni a Vevőt.

3.16 A Társaság igyekszik a legnagyobb gondossággal elkészíteni a gyártási, kivitelezési (szerelési),  Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatási munkálatokra vonatkozó Árajánlatát. Ha mégis olyan munka  válik szükségessé, amely nélkül a Termék rendeltetésszerű használatra nem alkalmas (többletmunka),  valamint, ha a Vevő a teljesítés megkezdését követően utólagos munkálatokat rendel meg (pótmunka),  a szerződéses vételár, illetve óradíj összege illetőleg a szükséges becsült óramennyiség megfelelően  módosul.  

4. Szállítási határidő 

4.1.

A szállítási határidő tájékoztató jellegű, a Társaság beszállítói és alvállalkozói teljesítésének,
valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében a szállítási határidő módosulhat,
kivéve, ha a Társaság kifejezetten írásban elfogadja a fix határidőket. Abban az esetben, ha a szállítási
határidő a Szerződésben kifejezetten meghatározásra kerül átfutási időben (időtartamban), akkor a
Társaság szállítási/átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a
legkésőbbi időpontban kezdődik:
(i) a Társaság fenntartás nélkül elfogadja a Megrendelést és azt visszaigazolja;
(ii) a Társaság kézhez veszi a Vevőtől a Szerződés teljesítéséhez szükséges és a Vevő által
szolgáltatandó információkat (különösen a szükséges dokumentációt, specifikációt, engedélyt,
jóváhagyást, termékmintát ill. a Vevő által biztosítandó anyagokat, anyagmintákat és eszközöket);
(iii) a Szerződés alapján a Vevő által vállalt előleg kifizetésre kerül;
(iv) a Szerződés alapján a Vevő fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesítette.

4.2. Bármely 4.1 pont szerinti feltétel nem teljesülése esetén a szállítási határidő a Vevő késedelmével
automatikusan meghosszabbodik. A Társaság fenntartja a jogot a Vételár és a szállítási határidő
módosítására, a tervezés és a gyártás során felmerülő Vevői módosítások, a Vevő által rendelkezésre
bocsátott információk, a Termékek alapjául szolgáló műszaki-, alapanyag és segédanyag költségek
Megrendelés visszaigazolása utáni, a Megrendelés visszaigazolásakor előre nem látható növekedése, a
Termékek alkatrészei, tartozékai, összetevői költségeinek a Megrendelés visszaigazolásakor előre nem
látható növekedése, valamint a Vevő által kijelölt beszállítók teljesítésének függvényében.

4.3. Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, fix határidő esetén a Társaság  késedelme a fix határidőtől számított 4 (négy) héten keresztül nem áll be (türelmi idő), a Társaság sem  késedelmi kamat, sem kötbér, sem kártérítési, sem egyéb jogcímen semmilyen kifizetésre, semmilyen  egyéb hátrányos jogkövetkezmény viselésére nem kötelezhető. Amennyiben a Szerződés szállítási  határidőről nem rendelkezik, úgy az általános szállítási határidő Egyedileg Fejlesztett Termékek esetén  20 hét, míg Forgalmazott Termékek esetén 12 hét kivéve, ha a Társaság írásban ettől eltérő szállítási  határidőről tájékoztatja a Vevőt a Szerződés létrejöttét követő 3 napon belül. 

4.4. A Társaság automatikusan mentesül a szállítási határidővel kapcsolatos minden kötelezettsége alól  vis maior esetén, vagy olyan események bekövetkezésekor, amely a Társaságnál, vagy annak  beszállítóinál az operációs vagy üzleti tevékenység folytatását megzavarják, mint pl. sztrájk, háború,  embargó, tűz, áradás, műszaki baleset, a gyártás során előforduló selejtes alkatrészek, a nyersanyagok,  energia vagy alkotóelemek szállítása, vagy beszerzése során bekövetkezett akadályoztatás vagy  késedelem (ideértve a COVID-19 vírushelyzethez kapcsolódó Társaság ellenőrzési körén kívül eső  intézkedések okozta akadályoztatást vagy késedelmet is), vagy más, a Társaság vagy beszállítóinak  hatáskörén kívül eső ok. A Társaság a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény  idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni a Vevőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot  meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést felmondani. 

4.5. A Társaság jogosult – előzetes értesítést követően – részszállításokat teljesíteni, a Vevő köteles a  részszállításokat elfogadni. 

5. Teljesítés, átadás-átvétel 

5.1. A Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékek teljesítési helye (a továbbiakban:  „Teljesítési hely”) a Vevő Megrendelésében megadott székhelye vagy telephelye. A Szerződés ettől  eltérő rendelkezése hiányában a Termékek kiszállításáról/kiszállíttatásáról a Vevő költségére a Társaság 

gondoskodik. Amennyiben a Szerződés alapján a Társaság kizárólag a Termékek leszállítására köteles,  úgy a teljesítés helyén a Vevő részére történő rendelkezésre bocsátással a Termékek átadás-átvétele  megtörténtnek tekintendő. Az átadás-átvételt, különös tekintettel annak időpontjára (Átvétel időpontja)  a Vevő vagy erre kijelölt képviselője az átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél aláírásával  igazolja. Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás esetén a Teljesítési helyet az Áfa tv. II. Fejezet II.  alfejezete határozza meg attól függően, hogy az óradíjas Támogatási Szolgáltatást igénybe vevő Vevő  belföldi vagy külföldi jogi személy, valamint, hogy adóalanynak minősül-e az Áfa tv. értelmében.  

5.2. Az Egyedileg Fejlesztett Termékek műszaki átadás-átvételi eljárása Termék-specifikusan több  lépcsőben zajlik (pl. gyártóhelyi előátvétel, helyszíni felélesztés, próbaüzem, üzembe helyezés,  gyártásba adás), amelyek részletes leírását a Szerződés tartalmazza. Amennyiben a Szerződés nem  tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, akkor az Egyedileg Fejlesztett Termékek műszaki átadás-átvételi  eljárás a Vevő által kiadott specifikáció (amelynek kibocsátási dátuma nem későbbi, mint a Szerződés  létrejötte) szerint történik. Amennyiben a Szerződés és a Vevő által kiadott specifikáció között eltérés  van, a Szerződés tartalma az irányadó. 

5.3. A Vevő vállalja, hogy az Egyedileg Fejlesztett Termékek beállításához, elő-, és végátvételhez  szükséges termékmintákat saját költségére és megfelelő időben szolgáltatja, és biztosítja annak az  előzetes kiírásban szereplő specifikáció szerinti tulajdonságait, tűrését. A végátvételt követően az  Egyedileg Fejlesztett Termékkel kapcsolatos további kijavítandó hiba vagy hiánypont felvételére nincs  lehetőség. Vevő vállalja, hogy az összeszerelés, illetve üzembe helyezés megkezdése előtt, az azok  megkezdéséhez szükséges alapanyagokat és eszközöket az összeszerelés, illetve üzembe helyezés  helyszínén saját költségére hozzáférhetővé teszi, továbbá minden szükséges előkészítő munkálatot  megtesz, hogy az összeszerelés, illetve üzembe helyezés a megállapodás szerint megkezdődhessen és  zavartalanul megtörténhessen.  

5.4.

Amennyiben a megrendelt Termékek rendeltetési helyen történő beépítése a Társaság feladata a
Szerződés szerint, úgy a Vevő köteles biztosítani az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket és a
helyszínt. Az átadás-átvétel során a Vevőnél felmerült költségeket a Társaság nem téríti meg (különös
tekintettel, de nem kizárólagosan a termékmintára, a Vevő részéről a végátvételkor jelen lévők
munkaidejére, illetve utazás és szállás költségeire). A Vevő köteles biztosítani továbbá:

 • víz- és energiaszolgáltatást a felhasználási ponton, ideértve a csatlakozásokat, a fűtést, és a világítást,
 • megfelelő méretű száraz és zárható helyiségeket a Társaság által elvégzendő feladatok (pl.
  összeszerelés, üzembe helyezés stb.) helyszínét képező munkaterületen, amelyek alkalmasak a
  Termék(ek) alkatrészeinek, a műszerek, alapanyagok, szerszámok stb. tárolására,
 • műhelyeket, pihenő helyiségeket és vizesblokkokat az összeszerelést végző személyzet részére,
  amelyek a speciális körülményeknek megfelelnek,
 • az összeszerelést végző személyzet részére munkavédelmi- és biztonsági tájékoztatást,
 • a szükséges védőruházatot és védőeszközöket, amelyek megfelelnek a speciális helyszín speciális
  követelményeinek.


Mielőtt az üzembe helyezési munkálatok megkezdődnének, a Vevő köteles önként minden rejtetten
vezetett elektromos, gáz- és vízvezetékről vagy egyéb hasonló berendezésekről rendelkezésre álló
információt, adatot hozzáférhetővé tenni, amennyiben ez a munkavégzés szempontjából releváns. A
Vevő köteles biztosítani továbbá, hogy az összeszerelés, illetve üzembe helyezés helyszíne és az ahhoz
vezető utak egyenletesek és akadálytalanok legyenek. A Vevő köteles továbbá minden olyan
intézkedés megtételére, amellyel megvédheti mind a saját, mind a Társaság, valamint az összeszerelő
személyzet tulajdonát.
Amennyiben a Társaság az összeszerelést vagy üzembe helyezést egyedi elszámolás ellenében vállalta
el, úgy a jelen pontban foglaltakon túlmenően a Vevő köteles a Társaságnak megtéríteni:

 • a munkaidőre, valamint a többlet-, az éjszakai-, a vasárnapi és ünnepnapi munkákra, a rendkívüli
  körülmények között végzett munkákra, továbbá a tervezésre és felügyeletre a Szerződésben kikötött
  díjtételeket, ill. pótlékokat.
 • utazási költségeket, kézi szerszámok és egyéb eszközök szállítási költségeit, munkavégzésre,
  munkaidőre, továbbá pihenő- és utazási időre, valamint az ünnepnapokra járó kiküldetési költségeket.

5.5. Amennyiben az összeszerelés vagy üzembe helyezés a Társaság érdekkörén kívül eső okok miatt  történik késedelmesen, akkor Vevő köteles viselni a Társaságnál a késedelem miatt közvetve vagy  közvetlenül felmerült összes igazolt kárt, költséget és kiadást (ideértve az összeszerelő személyzet  további utazási, szállás költségeit is). Ha a Vevő a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés szerinti bármely  kötelezettségét megszegi, Társaság érvényesítheti igazolt kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb  jogait. 

5.6. A Vevő nem jogosult a Termék átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának  minősül az olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát lényeges mértékben nem  befolyásolja és annak funkcionalitását, működését, karbantartását, fejlesztését nem érinti. A Társaság  ebben az esetben is jogosulttá válik a végszámla benyújtására azzal, hogy a hibajegyzékben rögzített  hiányosságokat a megállapodott határidőre meg kell szüntetnie. A Társaság az elvégzett munka  átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a munka  átvételén túl jogosult az átadás-átvétellel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére is. A Vevő az átadás átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi  kifogással a munkára és a használt anyagokra vonatkozó jótállási, illetve szavatossági időn belül.  

5.7. Ameddig a Termék végátvétele nem történik meg, a Társaság – anélkül, hogy őt ezért felelősség  terhelné – jogosult a Terméken bármikor munkát végezni, a Termék működését a munka ideje alatt  felfüggeszteni, megszakítani, a Termék paramétereit tetszőlegesen módosítani, még abban az esetben is,  ha ezzel Vevőt a Termékkel történő tényleges termelésében akadályozza. 

Amennyiben a Termék végátvétele a Vevő érdekkörébe tartozó okból legkésőbb a szállítást vagy az  üzembe helyezést követő 2 héten belül nem történik meg, a Társaság jogosulttá válik a végszámla  benyújtására. 

5.8. A Termékek kézbesítése a Szerződésben meghatározottak szerint történik, ennek hiányában a Felek  DAP INCOTERMS 2020 paritáson történő szállításban állapodnak meg. A kárveszély a Vevőre akkor  száll át, amikor a Termék a Vevő részére kézbesítésre került az alkalmazandó INCOTERMS szabályok  alapján. A kárveszély a Vevőre átszáll továbbá akkor is, ha a Termék kézbesítése a Vevőnek felróható  okból késedelmesen történik, vagy ha a Vevő alapos ok vagy minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta  meg a Termék átvételét. 

5.9. Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Termékek lerakodásához és mozgatásához  szükséges eszközökről és a hozzájuk kapcsolódó személyzetről a Vevő köteles saját költségére  gondoskodni. 

5.10. Amennyiben a Vevő nem veszi birtokába a Termékeket a Szerződésben vagy a Felek által közösen  írásban meghatározott szállítási időpontban, a Társaság hivatalos értesítés nélkül, automatikusan  törölheti a megrendelést, bármilyen esetleges kártérítési kötelezettségre való jogosultságra tekintet  nélkül. Amennyiben a Társaság nem él ezzel a jogával, a Vevő a szállítási határidő leteltének napjától  kezdődően a Termékek átvételének időpontjáig kötelezhető a Társaság részére tárolási díjat fizetni,  amelynek mértéke – a Társaság eltérő rendelkezése hiányában – a szerződéses bruttó ár 0,5%-a hetente. 

5.11. A Szerződésben szereplő vevői megrendelés módosítása vagy lemondása (elállás) kizárólag  írásban, a Társaság és Vevő általi írásbeli kifejezett megállapodás esetén érvényes, amely esetben a  Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a módosítással vagy lemondással a Társaságnál felmerült  költségeket – így különösen a tervezési, fejlesztési, beszerzési, gyártási és szállítási költségeket – és  károkat a Vevőre hárítsa. A Szerződéstől Vevő által történő elállás esetén a Vevő köteles a Társaságnak  a szerződésszerű teljesítés előkészítése kapcsán felmerült teljes kára megtérítése mellett az elállással  érintett Szerződés (Megrendelés) összértéke 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni. 

5.12. A Termékek csomagolása a Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékre vonatkozóan  a Társaság által használatos szokásos, hagyományos csomagolással értendő. A Vevő kérésére, az ezzel  kapcsolatos többletköltség Vevő által való megfizetése esetén, a Társaság a Szerződésben a Felek által  egyeztetett kötelezettséget vállalhat a hagyományos csomagolástól eltérő csomagolás teljesítésére. A  Társaság nem vesz vissza és nem szállít el csomagolást, annak megfelelő kezelése és elszállítása a Vevő  feladata és költsége. 

5.13. Társaság a Termék tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási  költség) maradéktalan kifizetéséig fenntartja, azzal, hogy a kárveszély a Termék Vevő részére átadásával  a Vevőre száll, aki az átvételkor a Termékek számszerű, és a körülmények által lehetővé tett legalaposabb  minőségi átvizsgálásra köteles az egyedi vagy a kialakult átvételi gyakorlatnak megfelelően. A Vevő az  átvétel napjától viseli a Termékek birtoklásával, őrzésével és/vagy használatával kapcsolatos  kockázatokat és a jelzett időponttól felel a Termékek által okozott károkért. 

5.14. Amennyiben a Termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül maradéktalanul kifizetésre,  Társaság bármely pillanatban követelheti az átadott Termékek visszaszolgáltatását, attól függetlenül,  hogy azok a Vevő, vagy harmadik személy birtokában vannak. A Termékek jelen pont szerinti  visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Ezen túlmenően a Vevő által a Társaság  részére megfizetett előleg meghiúsulási kötbér jogcímén a Társaságnál marad. 

5.15. Amennyiben a Termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy  a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették, a vételár teljes kifizetéséig a Társaságnak zálogjoga  van. A Vevő vállalja, hogy tájékoztatja ezen jogfenntartásról azt a harmadik felet, akinek a Terméket  önmagában vagy egy rendszerbe foglalva értékesíti. 

6. Karbantartás 

6.1 Amennyiben a Szerződés kifejezetten tartalmazza, úgy a Társaság karbantartási útmutatót és a Termékek átadásakor egy alkalommal karbantartási oktatást biztosít Vevő részére, amelyek alapján az  átadott Termék működtetéséhez szükséges karbantartást a Termék Vevője, mint üzemeltetőköteles  elvégezni és írásban dokumentálni. A karbantartás jelenti a karbantartási leírás/útmutató alapján  elvégzendő napi szintű ellenőrzést, az előírt időtartamonkénti megelőző karbantartást, illetve a  diagnosztikán alapuló alkatrészek cseréjét. A karbantartás során felhasznált anyagok beszerzéséről,  raktározásáról a Vevő mint üzemeltető gondoskodik.  

6.2 Vevő rendellenes működés esetén köteles eleget tenni az észszerű, minimális hibaelhárításnak és a  hibáról haladéktalanul értesíteni a Társaságot. Ennek elmaradása esetén, a Társaság által elvégzett  szerviz nem érvényesíthető jótállási vagy szavatossági szolgáltatás részeként, annak elvégzését a Vevő  köteles a Társaság részére külön megtéríteni. 

7. Szavatosság, szerződéses jótállás  

7.1. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában, a Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termékekre  az Egyedileg Fejlesztett Termékek Vevő, illetve a Vevő megbízottja általi hivatalos átvételétől számított  12 hónap kivitelezési jótállást vállal, a Vevőnek átadott karbantartási útmutatónak megfelelő kezelés és  karbantartás betartása melletti meghibásodás esetén. A Vevő késedelem nélkül, a hiba írásbeli  bejelentésével egyidejűleg köteles a Társaság részére részletes tájékoztatást adni a meghibásodás  körülményeiről, valamint lehetővé kell tennie Társaság számára a hiba feltárását és elhárítását. A  szerződéses jótállás keretében a Társaság saját költségére, – a hiba jellegétől függően – az elvárható  legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát. A  Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termék, részegység, alkatrész garanciális hibája esetén saját belátása  szerinti döntése alapján az Egyedileg Fejlesztett Termék, részegység, alkatrész hibáját kijavíthatja vagy  a hibás elemet kicserélheti, illetve újból teljesítheti a hibás szolgáltatást. A Társaság által kicserélt  cserealkatrészekre és a Társaság által megjavított alkatrészekre ugyanazok a jótállási feltételek 

érvényesek, mint az eredeti Termékekre azzal, hogy a szerződéses jótállási időtartam alatt az Egyedileg  Fejlesztett Termék vagy annak egy részének javítása, megváltoztatása vagy cseréje nem jelenti a  szerződéses jótállási időtartam meghosszabbodását, vagy újraindulását. 

7.2. A Termékekbe beépített kereskedelmi termékekre, illetve a Forgalmazott Termékekre a Társaság  kizárólag az adott Termék forgalmazója, illetve gyártója által biztosított jótállást vállalja, amelynek  kezdete a Társaság által történő beszerzés időpontja. 

7.3. Az Egyedileg Fejlesztett Termékek esetében a szerződéses jótálláson alapuló javításokat vagy a  cseréket a Társaság – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a Teljesítési helyen végzi el,  amennyiben az Magyarország területén belül található. Ez esetben a Társaság viseli a munkákhoz  kapcsolódó munkadíjak költségeit, kivéve azokat a költségeket, amelyek az Egyedileg Fejlesztett 

Termék késedelmes rendelkezésre bocsátásából következnek. Amennyiben a szerződéses jótállási  kötelezettség teljesítése kapcsán a jótállás körén kívül eső javítási munkák elvégzése is szükségessé  válik, azokat a Társaság csak abban az esetben köteles elvégezni, amennyiben a Vevő a Társaság által  alkalmazott egyébként irányadó vállalkozói díjat a Társaság részére megfizeti. A kicserélt alkatrészek a  Társaság tulajdonát képezik, azokat a Társaság erre vonatkozó kérése esetén a Vevő köteles  haladéktalanul a Társaság részére átadni a Teljesítési helyen illetőleg megküldeni. 

7.4. A Forgalmazott termékek esetében a Vevő köteles a meghibásodással érintett Forgalmazott  Terméket a Társaság részére visszaküldeni. A szerződéses jótálláson alapuló javításokat vagy cseréket  ez esetben a Forgalmazott Termékek eredeti gyártója teljesíti, aki részére a Társaság továbbítja a  meghibásodással érintett Terméket. Amennyiben a Termékek megvizsgálásakor bebizonyosodik, hogy  a hiba oka jótállási körbe tartozik, úgy a szállítással kapcsolatos költségeket a Vevővel szemben a  Társaság viseli. Ha a hiba oka nem tartozik jótállási körbe, úgy a szállítási költségeket a Vevő viseli.  Amennyiben a szerződéses jótállási kötelezettség teljesítése kapcsán a jótállás körén kívül eső javítási  munkák elvégzése is szükségessé válik, azokat a Társaság csak abban az esetben köteles elvégezni,  amennyiben a Vevő a Társaság által alkalmazott Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás esetén  irányadó óradíjat a Társaság részére megfizeti. Utóbbi esetben az Óradíjas Műszaki Támogatási  Szolgáltatás teljesítése semmilyen esetben nem hosszabbítja meg sem a jótállási, sem a szavatossági időt.  

7.5. Külföldi Teljesítési hely esetén a szerződéses jótállás körébe tartozó helyszíni szerelési munkákkal  kapcsolatban felmerülő utazási és helyszíni szállásköltségeket a Vevő köteles a Társaság részére  megfizetni. 

7.6. A jótállási határidő alatt a Társaság előzetes írásos engedélye nélkül a Termékkel kapcsolatos  bármely beavatkozás, módosítás, javítás, feltárás stb. a szerződéses jótállás azonnali megszűnését  eredményezi.  

7.7. A „tervezési szavatosság” időtartama az Egyedileg Fejlesztett Termék Vevő általi átvételétől  számított 12 hónap, amely Vevő részéről kizárólag akkor érvényesíthető, ha a meghibásodás  egyértelműen vagy a Vevő által bizonyítottan tervezési hibára vezethető vissza (pl.: alulméretezett  eszközök, nem megfelelő anyagválasztás). A tervezési szavatosság keretén belül elvégzett javítás, illetve  módosítás díjmentes. A Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termék, részegység, alkatrész szavatossági  hibája esetén saját belátása szerinti döntése alapján az Egyedileg Fejlesztett Termék, részegység,  alkatrész hibáját kijavíthatja vagy a hibás elemet kicserélheti, illetve újból teljesítheti a hibás  szolgáltatást. 

7.8. Szerződéses jótállási illetőleg tervezési szavatossági igény érvényesítése: A Vevő szavatossági vagy jótállási igényét a Társaság részére köteles a hiba észlelését követően haladéktalanul, írásban bejelenteni a cobra@contracontrol.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Társaság honlapján található írásbeli kapcsolattartási felületen keresztül vagy írásban a Társaság székhelyére küldött cégszerűen aláírt levélben. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság nem köteles vizsgálni a hibabejelentést a Vevő nevében megtevő személy erre való felhatalmazottságát, ehhez a Felek nem követelnek meg cégszerű képviseletet. A bejelentéssel egyidejűleg a Vevő köteles tájékoztatni a Társaságot a meghibásodás körülményeiről, és amennyiben rendelkezik ilyennel, köteles biztosítani a hibás működést alátámasztó dokumentumokat. A Vevő köteles megadni a Társaság számára minden segítséget e hibák észlelése és kijavítása kapcsán; továbbá, hacsak a Társaság ehhez kifejezett írásbeli hozzájárulását nem adta, nem
végezhet, vagy harmadik féllel nem végeztethet javítási munkát: a harmadik féllel végeztetett javítási munka a szerződéses jótállást megszünteti.

7.9. A Társaság a munkanapokon 07.30 és 16.00 között beérkező e-mailes vagy írásban megerősített  telefonos bejelentésekre legkésőbb a soron következő munkanapon válaszol. A Társaság vállalja, hogy  magyarországi munkavégzés esetén a Vevő általi hibabejelentés időpontját követő 2 munkanapon belül  a Vevővel egyeztetett időpontban a Társaság munkatársa a helyszínre érkezik és megkezdi a hiba  feltárását, feltéve, hogy a Vevő biztosítja a szükséges időt és lehetőséget. A javítás időtartama függ a  Termékek rendelkezésre állásától, a kereskedelmi anyagok beszerzési idejétől és a gyártói kapacitástól.  A javítási tevékenység megkezdésekor és átadásakor a hiba bejelentője köteles a helyszínen tartózkodni,  személyes jelenléte nélkül a Társaság a javítási munkálatokat nem tudja megkezdeni, távollétének ideje  nem minősül a Társaság késedelmének. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság 0-24 órás  ügyfélszolgálattal nem rendelkezik, valamint azt is, hogy a Társaság nem rendelkezik állandó alkatrész  raktárral.  

7.10. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság nem tartozik szavatossági, vagy szerződéses  jótállási kötelezettséggel az alábbi esetekben:  

7.10.1. fogyó eszközök esetében, illetve, ha a csere vagy javítás szükségességét a Termék természetes  kopása, vagy a Termék felügyeletének hiányossága, a nem rendeltetésszerű használat és/vagy a Társaság  előírásainak be nem tartása – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szakszerűtlen működtetést,  hanyag, hibás kezelést, mértéken felüli igénybevételt, nem megfelelő üzemi környezetben működtetést  stb. – eredményezte;  

7.10.2. a Társaság előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő  karbantartás esetén;  

7.10.3. a Termék nem megfelelő tárolása esetén;  

7.10.4. a telepítési, szerelési, üzembe helyezési, kezelési és/vagy csatlakozási utasítások be nem tartása  esetén;  

7.10.5. ha a Vevő a Társaság kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Terméken módosításokat  vagy kiegészítéseket hajtott/hajtatott végre; 

7.10.6. a Termék kapacitására olyan célok elérése érdekében, amelyet a Vevő saját magának állít,  amennyiben a Társaság ezt kifejezetten írásban előzetesen el nem fogadta; 

7.10.7. a karbantartási útmutatónak nem megfelelő karbantartás esetén; 

7.10.8. rongálás, baleset, külső behatás esetén; 

7.10.9. vegyi, elektrokémiai vagy elektromos hatások esetén;  

7.10.10. információ-technológiai („IT”) hibák, információ biztonsági hibák, internetszolgáltatási hibák,  internetcsatlakozási hibák, IT rendszer karbantartásának hiánya miatt bekövetkező hibák (ideértve  különösen, de nem kizárólagosan a megfelelő vírusvédelem és tűzfalvédelem hiányát, a frissítések  lefuttatásának elmaradását, a szükséges adatmentések elmulasztását, a hibák beállításokat stb), az IT  rendszer kapacitásával, teljesítményével kapcsolatos hibák, az IT rendszerek kompatibilitásának  hiányossága miatti hibák, a Szerződés megkötésekor előre nem látható és a Társaság ellenőrzési körén  kívül eső egyéb IT meghibásodás, kibertámadások és az ezekből eredő következménykárok esetén; 

7.10.11. a Vevő (vagy a Vevő által kijelölt másik szállító) által rendelkezésre bocsátott, kötelezően  felhasználandó alkatrészekre, eszközökre, anyagokra, berendezésekre nem terjed ki a szavatossági,  illetve jótállási kötelezettség, a Társaság ezekért felelősséget nem vállal; 

7.10.12 A Társaság az Óradíjas Műszaki Támogatás Szolgáltatás ellátása során végzett tevékenységéért,  valamint az Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás eredményét képező termékekért se jótállást, se  szavatosságot, se felelősséget nem vállal, figyelemmel arra, hogy e tevékenységét a Vevő utasításai és  irányítása alapján végzi.

7.11. A Társaságot a jelen 7. pont szerinti jótállási, illetve szavatossági vállalásai kizárólag abban az  esetben terhelik, amennyiben a Vevő esedékes fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.  

7.12. A kivitelezési jótállás és a tervezési szavatosság kizárólag a működőképesség helyreállítására  vonatkozik, nem terjed ki a közvetett vagy a következménykárok – különösen, de nem kizárólagosan a  termeléskiesés, hibás Termék okozta károk, visszahívás, elmaradt haszon – megtérítésére, amelyekre  vonatkozólag a Társaság a felelősségét kifejezetten kizárja. 

8. Jótállási/szavatossági időn túli, illetve jótálláson/szavatosságon kívüli eseti szerviz szolgáltatás 

8.1. A jelen ÁSZF 7. pontja szerinti szerződéses jótállás illetve szavatosság időtartamának lejárata után,  valamint azon esetekben, amelyekre a szerződéses jótállás illetve szavatosság nem terjed ki – különösen,  de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 7.10 pontja szerinti esetköröket – a Társaság az általa gyártott  Termék, részegység vagy annak valamely alkatrészének szervizelését, javítását vagy cseréjét külön  írásbeli megállapodás szerint megállapított külön díjazás – különösen mérnöki és kisegítő munkási óradíj  – ellenében végzi el (a továbbiakban „Szerviz Szolgáltatás”). 

8.2. A Társaság Szerviz Szolgáltatásának Vevő általi megrendelése esetén a Vevő a megrendeléssel  egyidejűleg köteles a Társaság részére részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről,  valamint lehetővé kell tennie Társaság számára a hiba feltárását és elhárítását. A Társaság munkatársa  legkésőbb a Szerviz Szolgáltatás megrendelésétől számított 2 munkanapon belül, a Vevővel előzetesen  egyeztetett időpontban megkezdi a hiba feltárását magyarországi munkavégzés esetén. A Szerviz Szolgáltatási tevékenység megkezdésekor és átadásakor a hiba bejelentője köteles a helyszínen  tartózkodni. A Társaság támogatási tevékenysége keretében nyújtott Szerviz Szolgáltatás vállalása  esetén hibabejelentést csak arra jogosult személytől fogad el munkanapokon 07.30 és 16.00 közötti  idősávban. A Társaság a Szerviz Szolgáltatás keretében saját belátása szerinti döntése alapján a Termék,  részegység, alkatrész hibáját kijavíthatja vagy a hibás elemet kicserélheti. A Társaság által elvégzett  javításról munkalap készül, amely a Vevő írásos jóváhagyása után kerül számlázásra (minden  megkezdett 1 óra kiszámlázásra kerül). Tekintettel arra, hogy a számlázás alapját az aláírt munkalap képezi, a Vevő felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze annak tartalmát. A beépülő, Társaság által  biztosított kereskedelmi anyagok külön tételként jelennek meg a számlán. A Vevő tudomásul veszi, hogy  a Társaság a Szerviz Szolgáltatás keretén belül, a Termékhez szükséges alkatrészekből raktár fenntartását  nem biztosítja, ezért a szükséges kereskedelmi anyagok beszerzésétől függően változhat a javítás, illetve  a kicserélés ideje.  

8.3. A Társaság a Szerviz Szolgáltatás keretén belül a kicserélt új cserealkatrészekre és a Társaság által  megjavított alkatrészekre a javítás elvégzése után 6 hónap szerződéses jótállást vállal. A Vevő által  rendelkezésre bocsátott, kötelezően felhasználandó alkatrészekre, eszközökre, anyagokra,  berendezésekre a szerződéses jótállás nem terjed ki. A Társaság a Termékekbe beépített kereskedelmi  termékekre kizárólag a forgalmazó, illetve gyártó által biztosított garanciákat vállalja, amelynek kezdete  a Társaság által történő beszerzés időpontja. Jelen ÁSZF 7.2., 7.5.-7.6. és 7.8.-7.12. pontjai a Szerviz Szolgáltatás esetén vállalt szerződéses jótállásra is irányadók.  

8.4. A Társaság az Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás nyújtása esetén nem vállal sem jótállást,  sem szavatosságot az általa nyújtott szolgáltatásért, és/vagy az Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás eredményeként létrejövő vagy az Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatással összefüggő  Termékért, figyelemmel arra, hogy az Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás a Vevő irányítása,  felügyelete, utasítása és felelőssége mellett történik.  

Amennyiben az Óradíjas Műszaki Támogatás Szolgáltatás vonatkozásában további, utólagos vagy  pótmunkák merülnek fel, azokat a Társaság külön Óradíjas Műszaki Támogatás Szolgáltatás keretében  nyújtja.  

9. Felelősség 

9.1. A Társaságot az általa a Szerződés alapján értékesített Egyedileg Fejlesztett Termékekre,  Forgalmazott Termékekre és általa nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozóan a hatályos jogszabályokban  meghatározott felelősség a Szerződésben (ideértve a jelen ÁSZF-et) való eltérésekkel terheli. A Társaság  a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító  szerződésszegés kivételével felelősségét kizárja, így a Társaság nem felel különösen sem Szerződéses  károkozás, sem Szerződésen kívüli károkozás, sem egyéb megállapodás alapján semmilyen speciális,  közvetett, eseti vagy következménykárért, mint például, de nem kizárólag, a profitveszteség, elmaradt  haszon, bevételkiesés, üzletvesztés, jó hírnév megsértése, használati érték elvesztése, adatvesztés vagy  termelés-kiesés, büntető jellegű kártérítés, harmadik fél követelése a Termékekkel vagy  Szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

9.2. A Társaság kizárja felelősségét a Vevő által javasolt műszaki megoldásokból, a Vevő által  kiválasztott beszállítók használatából eredő károkért, valamint azon kereskedelmi termékekért,  amelyeket a Társaságnak a Vevő kérésére kötelezően alkalmazni kell a teljesítés során. Amennyiben a  Társaság a Vevő (vagy a Vevő által kijelölt másik szállító) által biztosított kereskedelmi termékeket,  eszközöket, berendezéseket is beépít az Egyedileg Fejlesztett Termékekbe, úgy ezen eszközök,  berendezések vonatkozásában szavatossági vagy jótállási kötelezettség a Társaságot nem terheli, azok  megfelelő működésének biztosítása a Vevő felelőssége. A Társaság kifejezetten kizárja felelősségét a  Vevő irányítása, felügyelete, utasítása és felelőssége mellett végzett Óradíjas Műszaki Támogatási  Szolgáltatásokért, valamint az Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatások eredményéért is, az óradíjak  ezen felelősségkizárás ismeretében kerülnek megállapításra.  

9.3. A Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termékeket a legjobb szakmai tudása alapján állítja elő, illetve  a Forgalmazott Termékek esetén disztribúciós tevékenysége során beszállítóit, valamint alvállalkozóit is  ennek megfelelően választja ki. A Társaság a speciális Vevői követelményeknek csak abban az esetben  tud eleget tenni, ha a Vevő a rendelkezésre álló technikai információt és anyagmintát illetőleg  termékmintát a Szerződés megkötésekor maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátotta.  Technikai információk és/vagy eredeti anyagminták-, illetve termékminták híján a Társaság nem vállal  felelősséget a Termékek minőségéért és alkalmazhatóságáért. Késedelmesen vagy utólag közölt, átadott  technikai információk és/vagy anyagminták, illetve termékminták okán a Társaság jogosult a teljesítési  feltételek és/vagy a vételár módosítására. A Társaság valamennyi Egyedileg Fejlesztett Termékét gondos vizsgálatnak, valamint az előírások szerinti teszteknek veti alá azok átadását megelőzően. A Vevő által  megrendelt bármely egyéb teszt, vagy vizsgálat költsége, amelyet a Társaság a Szerződésben nem  rögzített, beleértve a próbaüzemet, mintaterméket – kivéve a műszaki átadás-átvételi protokollt – a Vevő  részére felszámításra kerül, továbbá a Vevő által megrendelt teszt, próba vagy vizsgálat során felmerült  valamennyi költség a Vevőt terheli. Az élettartam vizsgálatok nem részei a Szerződésnek. Amennyiben  a Vevő ezt a gyártott elemek tekintetében igényli, az erre vonatkozó külön teszteket külön szerződésben  kell rögzíteni és költségei a Vevőt terhelik. A Társaság a kereskedelmi elemek tekintetében a  garanciaidőn belül sem köteles az élettartam garanciát vállalni. Amennyiben a Vevő túllépi a gyártó által  megadott működési ciklusszámot, köteles az alkatrészt a karbantartása keretében cserélni és a rendszeres  pótlásáról gondoskodni. A Társaság kizárja felelősségét a Termék olyan hibájáért vagy hiányosságáért,  amelyek azért következtek be, mert a Vevő nem bocsátott a Társaság rendelkezésére elegendő technikai  információt és/vagy az eredeti anyagminta vagy termékminta nem volt megfelelő. A Vevő felel továbbá  azért, hogy az általa megrendelt Termék rendeltetési céljának megfelel és alkalmas az általa adott  dokumentációban meghatározott cél betöltésére. 

9.4. A Társaság a helytelen vagy hiányos karbantartásból adódó rongálódásokért, károkért, illetve hibás  működésért felelősséggel nem tartozik. A Társaság nem felel továbbá a jelen ÁSZF 7.10. pontjában  felsorolt esetekben sem.  

9.5. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság kizárja felelősségét a  Termékeknek és a Rendszereknek azon hibáiért, amelyek abból erednek, hogy a Vevő elmulasztotta a  szükséges IT karbantartás elvégzését, nem alkalmazott megfelelő vírusvédelmi intézkedéseket, nem  használt megfelelő tűzfalat. A Társaság nem felelős továbbá a szükséges adatmentések, frissítések  lefuttatásának elmaradásáért, sem a kibertámadásokért. A Társaság nem felelős a Vevőnél keletkező IT 

hibákért, információ biztonsági hibákért, internetszolgáltatási és internetkapcsolódási hibákért, a nem  megfelelő IT beállításokért, sem az IT rendszer kapacitásával vagy teljesítményével kapcsolatos  hibákért, valamint az IT rendszerek kompatibilitásáért, a Szerződés megkötésekor előre nem látható és  a Társaság ellenőrzési körén kívül erő egyéb IT meghibásodásokért. A Társaság kizárja felelősségét a közvetett vagy követkeménykárok – különösen, de nem kizárólagosan a hibás termék okozta károk,  visszahívás, elmaradt haszon – valamint a nem vagyoni károk megtérítéséért is.  

9.6. A Társaság alvállalkozó igénybevételére jogosult, az igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért a  Vevővel szemben a Társaság felel. 

9.7. Óradíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatások nyújtása esetén, amennyiben az adott tevékenység  elvégzéséhez speciális, egyedi szaktudású mérnök vagy szakember szükséges, a Társaság nem vállal  felelősséget azért, hogy amennyiben bármely okból az adott személy a továbbiakban nem képes ellátni  az adott feladatot a Vevőnél, akkor ugyanolyan speciális, egyedi szaktudású mérnököt vagy szakembert 

tud biztosítani helyette. Ilyen esetben a Felek vagy megállapodnak egy új, azonos vagy hasonló végzettségű és hasonló tapasztalatú személy igénybevételében, akinek a Vevő gondoskodik a megfelelő speciális szaktudás megszerzéséhez szükséges képzéséről saját felelősségére, vagy amennyiben ilyen  személyt nem tud javasolni a Társaság a Vevő részére, úgy a Felek a Szerződést megszüntetik és  elszámolnak egymással a már elvégzett munkaórák tekintetében.  

10. Vis maior 

10.1. A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban  az esetben, ha a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, amelynek ideje alatt a határidők  felfüggesztésre kerülnek. Vis maiornak minősül az olyan előre nem látható, a Felek ésszerű ellenőrzési  körén kívül eső körülmény vagy esemény, amely a Szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára  ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi, különösen, de nem kizárólag a területen zajló háború,  fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő  természeti esemény, vagy ugyanezen okok Társaság beszállítóiánál való bekövetkezése, illetve a  Társaság beszállítóinak Társaság felé megnyilvánuló késedelme.  

10.2. Vis maior körülménynek minősül továbbá a jelen ÁSZF hatálybalépésekor már tényként ismert, az  egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt  közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely a Szerződés  teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és  következményeket is, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában még nem voltak előre  láthatók. Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a hatósági intézkedések és/vagy korlátozások  miatt az ellátási lánc vagy az üzemi működés zavarai, fuvarozási nehézségek, az alapanyag vagy  energiabeszerzés akadályai, a munkavégzés felfüggesztése vagy korlátozása közhatalmi vagy  munkáltatói intézkedéssel, emberi erőforrás hiánya, hatósági intézkedések, hatósági engedélyek  megszerzésével összefüggő fennakadások, a Társaság beszállítóinak vagy alvállalkozóinak hibás  teljesítése stb. A jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók más megbetegedések határokon  átnyúló terjedése esetén kialakuló pandémiás közegészségügyi helyzetben is. A Társaság vagy  akadályoztatott beszállítóinak (alvállalkozóinak) írásbeli nyilatkozata elegendő bizonyítéknak számít a  vis maior helyzet igazolására. 

10.3. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni – a vis maior esetein túl is – a Szerződés  teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi, előttük ismertté váló eseményről, tényről.  Az értesítés késedelmes teljesítéséből, vagy elmaradásából fakadó felelősség a mulasztó felet terheli.  

10.4. Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli.  

10.5. A Társaság a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a  teljesítést felfüggeszteni a Vevőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó  felfüggesztés esetén pedig jogosult felelősség nélkül a Szerződéstől vagy annak bármely részétől elállni/a 

Szerződést felmondani. Vis maior esetén 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén a Vevő is jogosult  egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a Szerződés egészétől vagy bármely részétől elállni, azzal, hogy a  Vevő köteles megfizetni az aktuális tervezési és gyártási állapot alapján a visszaigazolt Megrendelés  szerinti ár ésszerű és arányos részét.  

11. Szellemi tulajdon  

11.1. A Társaság a Szerződés teljesítése során az általa (illetve munkavállalói, alvállalkozói által)  létrehozott szellemi alkotás – így különösen, de nem kizárólagosan minden terv, rajz, modell,  dokumentum, műszaki megoldás, know-how, szoftver, formatervezés, kifejlesztett eszközök, védjegy  stb.) – („Szellemi Tulajdon”) vonatkozásában a szerzői személyhez fűződő és a vagyoni jogokat teljes  egészében fenntartja, a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában. A Társaság az Egyedileg  Fejlesztett Termékeihez, weboldalához, és katalógusához tartozó Szellemi Tulajdon a Társaság  kizárólagos tulajdonát képezi. A Vevő kifejezetten elismeri jelen ÁSZF elfogadásával, hogy a Társaság  által a Vevő részére megküldött műszaki ajánlat teljes tartalma a Társaság kizárólagos Szellemi  Tulajdonát képezi, azt nyilvánosságra hozni, vagy harmadik személy tudomására hozni vagy részére  hozzáférhetővé tenni, vagy a Vevő által egyéb módon felhasználni, hasznosítani kizárólag a Társaság  előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet a Szerződés létrejötte előtt, a Szerződés hatálya alatt, valamint a  Szerződés megszűnését vagy megszüntetését követően is. A Vevő elismeri továbbá, hogy a Társaság  Szellemi Tulajdona a Társaság kizárólagos szellemi alkotását és tulajdonjogát képezi, a szellemi  alkotásokkal kapcsolatos szabályok betartására vonatkozóan a Vevő kifejezett kötelezettséget vállal.  

11.2. A Vevő a Társaság, illetve a Társaság bármely beszállítójának a védjegyének használatára nem  jogosult a Felek eltérő írásbeli Szerződése hiányában.  

11.3. A Termék alkotórészeként vagy a Termékkel együtt, mint tartozék, illetve az üzleti kapcsolat során  a Vevőnek átadott tervek, rajzok és dokumentációk a Társaság Szellemi Tulajdonát képezik, üzleti  titoknak minősülnek, és bizalmasan kezelendők. Az átadott dokumentációkat Vevő kizárólag a  Szerződés tárgyát képező Egyedileg Fejlesztett Termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása  céljára használhatja fel.  

11.4. Az Egyedileg Fejlesztett Termékekben megjelenő szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott  technológia, illetve know-how, valamint minden, a Termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog  kizárólag a Társaságot illeti a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában. Pótalkatrészek gyártása  vagy gyárttatása csak a Társaság előzetes írásos hozzájárulásával megengedett. 

11.5. Vevő vállalja, hogy harmadik fél részére nem adja át és nem teszi megismerhetővé a Társaság  Szellemi Tulajdonát, továbbá vállalja, hogy azt kizárólag a Termék működtetése és fenntartása  érdekében használja. 

11.6. Amennyiben a Szerződés tárgya szoftver, vagy ahhoz kapcsolódóan a Társaság valamely szoftver  szolgáltatására (is) köteles, a Társaság a szoftverre vonatkozó (nem kizárólagos) felhasználási jogon kívül semmilyen körülmények között nem köteles forráskód szolgáltatására. A Vevő részére továbbított  tervek, dokumentumok és kódok, amennyiben vannak, a Szerződésben szereplő ellenkező írásbeli  megállapodás hiányában a Társaság kizárólagos tulajdonában maradnak és szigorúan bizalmas 

információnak tekintendők. A szoftverre és adatbázisok használatára vonatkozó feltételeket a csatolt  licencek tartalmazzák. Amennyiben a Termékhez nincsenek csatolt licencek, a hatályos szerzői jogra  vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

11.7. A Termékbe beépített harmadik fél technológiájára vonatkozóan, pl. szoftver (a továbbiakban „a  Program”), a Vevő nem kizárólagos, át nem ruházható ideiglenes felhasználási jogot szerez a Program  használatára, kizárólag a Termékek rendeltetésének megfelelő használatának céljából. A Vevő vállalja,  hogy a Szerződésben szereplő feltételeket teljesíti, különös tekintettel a Program használati  útmutatójában található instrukciókra vagy a Társaság technológiájára, amelyet az átadott  dokumentumok tartalmaznak. Amennyiben a Termékhez nincsenek átadott dokumentumok, a hatályos 

szerzői jogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Vevő vállalja, hogy nem másolja, reprodukálja,  fejti vissza, vagy bármilyen más módon nem próbálja visszakeresni a Program vagy a Társaság  technológiájának forráskódját. A Vevő felelőssége, hogy a Program szükséges frissítéseit elvégezze.  Amennyiben a Vevő a fenti rendelkezéseket megszegi, köteles ennek minden következményét viselni,  beleértve bármilyen ebből eredő kártérítési kötelezettséget is. 

11.8 A Termék Vevő részére történő értékesítése, illetve ennek során a tervek, rajzok, szoftverek és/vagy  más kapcsolódó dokumentáció és egyéb szellemi tulajdon átadása nem jelenti az erre vonatkozó szerzői  jogi vagy iparjogvédelmi felhasználási, hasznosítási, illetve használati jogok átengedését a Vevő részére. 

11.9 Vevő kizárólag a Társaság írásos beleegyezése esetén jogosult a Társaság tulajdonát képező  szellemi termékeket módosítani, átalakítani, megváltoztatni, származékosan előállítani vagy harmadik  fél számára átadni, harmadik személy számára hozzáférhetővé vagy elérhetővé tenni, harmadik személy  számára al-felhasználói jogot engedni, nyilvánosságra hozni. Kivételt ez alól kizárólag az az eset képez,  ha a Szerződésben külön tételként szerepel a használati, felhasználási, hasznosítási, szerzői vagyoni  jogok átruházása. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság Szellemi Tulajdonának megsértése esetére  a Társaság további igényei érvényesítésének biztosítékaként 50.000,- euró összegű kötbért kötnek ki a  Felek.  

11.10. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az általa gyártott Termékeken szerepeltesse cégnevét, vagy  logóját. 

11.11. A Társaság a CE jelölést / EK nyilatkozatot minden esetben kizárólag a saját maga által elvégzett  módosításokra, az általa gyártott részegységre, Termékre ad. A Termék esetleges további részeire, a  gyártósor más kapcsolódó berendezéseire a Társaság CE felelőssége nem terjed ki. 

11.12 Ha valamely Termék kialakítása, gyártása a Vevő által biztosított dokumentáció (rajzok, tervek  stb.), információk, utasítások alapján történik, a Vevő köteles biztosítani, hogy az általa a Társaság  rendelkezésére bocsátott dokumentáció, információ, utasítás nem sérti harmadik személy szellemi  tulajdonát. Amennyiben szellemi tulajdon sérelmére hivatkozással a Társasággal szemben bármely  harmadik személy igényt érvényesít a Vevő által a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentáció,  információ vagy utasítás okán, úgy Vevő köteles a Társaság helyébe lépni, továbbá minden segítséget  megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. A Vevő vállalja, hogy abban az  esetben, ha valamely harmadik személy kereseti kérelmére valamely bíróság jogerősen megállapítja,  hogy a Vevő által a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentáció, vagy információ vagy utasítás  jogszabálysértő vagy valamely harmadik személy szellemi tulajdonát sérti, úgy a Vevő köteles a  Társaságnak a peres eljárással felmerülő valamennyi költségét és kárát megtéríteni. 

12. Bizalmas információ  

12.1. A Felek bizalmas információnak tekintenek minden olyan, bármelyik Fél által a másik Félnek  átadott, a Szerződéssel kapcsolatos, vagy a Felek között született egyéb írásos dokumentumot,  információt, adatot vagy know-how-t, amelyet valamely Fél ilyenként minősített, vagy amelynek  jellegéből egyébként következik annak bizalmas jellege és amely harmadik személy, illetve a  nyilvánosság előtt nem ismert. A Felek bizalmas információnak tekintik a Felek közötti szerződéskötést  megelőző egyeztetéseket és az ott egymás részére hozzáférhetővé tett dokumentumokat is. A Felek a  bizalmas információt kötelesek az üzleti kapcsolat létesítése során, a Szerződés hatálya alatt és annak  megszűnését követően is üzleti titokként kezelni. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság  bizalmas információnak tekinti különösen, de nem kizárólagosan a Társaság műszaki ajánlatát, a  Társaság kutatásához, Termékeihez, szoftverjeihez, beszállítóihoz, szolgáltatásaihoz, fejlesztéseihez,  kreatív projektjeihez, találmányaihoz, eljárásaihoz, terveihez, rajzaihoz, mérnöki megoldásaihoz, know how-jához kapcsolódó valamennyi információt, továbbá a Társaság marketing, gazdasági vagy pénzügyi  adatát is.

Vevő kijelenti, hogy a Társaság bizalmas információját csak abban a mértékben használja fel,  amennyiben a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges, és a  bizalmas információt semmilyen más módon nem hasznosítja, kivéve, ha azt a Társaság előzetesen írásban jóváhagyta.  

12.2. A Felek kötelezik magukat, hogy – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – bizalmas információt titokban tartják, még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság,  illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, és minden elvárható intézkedést megtesznek  abból a célból, hogy azok tartalma ne váljon a nyilvánosság, valamint harmadik személyek számára  ismertté vagy hozzáférhetővé. Társaság és Vevő köteles a Szerződés tartalmát, valamint az azzal  kapcsolatos minden információt üzleti titokként bizalmasan kezelni, azt kizárólag a Szerződés teljesítése  céljára felhasználni. Jelen pontban vállalt kötelezettségek a Szerződés megszűnését követő 5 évig  hatályban maradnak. A titoksértésért felelős fél a titoksértésért felelősséggel tartozik.  

12.3. A 12.2 pontban meghatározott kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a bizalmas információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, Választottbíróság  vagy hatóság jogerős határozatán alapul. A Felek jogosultak a Szerződés, illetve a Felek között létrejött  minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként  felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely  kérdés képezi.  

12.4. A jelen 12. pontban foglaltaktól függetlenül, a Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság  potenciális vagy meglévő ügyfelei felé (a honlapján, katalógusában vagy egyéb kommunikációja során)  megnevezze a Vevőt és a Vevő részére létrehozott Terméket vagy nyújtott szolgáltatást, mint referenciát.  A jelen 12.4 pont szerinti jogosultság megszűnik a Vevő erre vonatkozó kifejezett, írásbeli kérése vagy  felhívása esetén.  

12.5. Óradíjas Műszaki Támogatás esetén a Vevő vállalja, hogy a Szerződés megszűnésétől számított 6  hónapon1 éven belül nem alkalmazza munkavállalóként és nem bízza meg egyéb jogviszony keretében  sem közvetlenül, sem közvetetten a Társaságnak azon munkavállalóját vagy alvállalkozóját vagy egyéb  megbízottját, aki a Vevőnél a Szerződés teljesítésével összefüggésben eljárt, vagy bármely módon részt  vett valamely Óraíjas Műszaki Támogatási Szolgáltatás teljesítésében, különösen nem alkalmaz  munkavállalóként és nem bíz meg egyéb jogviszony keretében (pl. megbízási jogviszony) sem  közvetlenül, sem közvetve olyan személyt, aki a Szerződés hatálya alatt a Társaság munkavállalójaként,  alvállalkozójaként vagy megbízottjaként járt el és speciális, egyedi know-how-val és szaktudással  rendelkezik. (Versenytilalmi megállapodás).  

13. Értesítések 

13.1. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv. Magyar  nyelven nem beszélő Vevő esetén az értesítések és kapcsolattartás nyelve az angol a Felek eltérő írásbeli  megállapodása hiányában.  

13.2. A jelen ÁSZF szerinti értesítések, nyilatkozatok és egyéb kommunikáció írásban történik. A Felek  írásbeli formának tekintik a másik fél részére a hivatalos elérhetőségekre – Felek mindenkor hatályos  székhelyére, cégjegyzékben szereplő email címére vagy a szerződéskötéskor megadott kapcsolattartási  elérhetőségekre – személyes kézbesítés esetén írásbeli átvételi elismervénnyel, tértivevényes levélként,  faxüzenetben küldés/vétel-igazolással, illetve elektronikus formában a hivatalos kapcsolattartóhoz  tartozó e-mail címről e-mailben küldött közléseket, feltéve, hogy a másik kapcsolattartó e-mail címéről  az olvasást visszaigazolják, vagy arra e-mailben vagy a fenti módok bármelyikén válaszoltak. A Felek  kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni az elérhetőségük megváltozásáról. A tájékoztatás  elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó felelősség a mulasztó Felet terheli.  

13.3. Az értesítéseket személyes kézbesítés esetén az átadás pillanatában, ellenkező bizonyítás hiányában  faxon és emailen történő küldés esetében – sikeres visszaigazolás esetén – a visszaigazolás 

megérkezésekor, ajánlott postai úton való küldés esetén a postázástól számított 2 napon belül,  tértivevényes kézbesítés esetén a tértivevényen szereplő napon kell kézbesítettnek tekinteni. Külföldre,  légipostai levél útján való kézbesítés esetén ellenkező bizonyítás hiányában a feladást követő 10  munkanap elteltével kell az értesítést kézbesítettnek tekinteni.  

13.4. Az ajánlott postai küldemény csak belföldi értesítésre alkalmas. Az átvételre vonatkozó bizonyíték  az értesítés joghatályos kézbesítését támasztja alá (az értesítés átvétele személyes kézbesítés esetén az  átvételi elismervénnyel történik, míg ajánlott postai küldemény küldésénél a levél megfelelő címzése és  postázása elegendő bizonyíték, faxon és/vagy emailen küldött értesítések esetén pedig a visszaigazolás  szolgál bizonyítékul). 

13.5. A Felek a szóbeli értesítéseket nem ismerik el joghatályos értesítésnek. A Társaság részéről a  hallgatás nem minősül beleegyezésnek, hozzájárulásnak, elfogadásnak.  

13.6. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a másik  fél által írásban visszaigazolt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi  jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő Felet kötelezi, illetve jogosítja.  

13.7 Amennyiben a Vevő cégadataiban vagy gazdálkodását érintő jelentősebb tényezőkben változás  állna be, a Vevő köteles a Társaságot arról írásban tájékoztatni, ezen tájékoztatási kötelezettség  elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó felelősség a Vevőt terheli. 

14. Engedményezés 

14.1 A Vevő kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a jelen Szerződésből  eredő jogait engedményezni, kötelezettségeit átruházni. 

14.2 A Társaság jogosult a jelen Szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés  engedményezésére, átruházására, továbbá harmadik féllel történő behajtására. A Társaság jogosult a  Szerződés alapján őt terhelő kötelezettség átruházására harmadik személlyel szerződést kötni vagy ilyen  értelmű jognyilatkozatot tenni. 

15. Együttműködési kötelezettség  

A Felek a Szerződés teljesítése során folyamatos, fokozott együttműködésre, egymás tájékoztatására  kötelesek. 

16. Környezetvédelmi szabályok 

16.1 A hulladékot birtokló fél saját felelősségére felel annak elszállításáért és megsemmisítéséért vagy  elszállíttatásáért és megsemmisíttetéséért. 

16.2 A Vevő tudomásul veszi, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék  elszállításának és feldolgozásának szervezési és pénzügyi felelőssége a Vevőt terheli.  

17. A REACH kémiai anyagok esetében alkalmazandó rendelkezések 

17.1. A 1907/2006 REACH rendelet és annak frissítéseinek listáján szereplő anyagok tekintetében és a  jelzett szabályozás 33. pontjának 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a szállított Termékekre  vonatkozóan a Társaság köteles tájékoztatni a Vevőt a 1907/2006 REACH rendelet 57. cikke szerinti  anyagok súlyának arányában 0,1 %-os mértékű koncentrációt meghaladó jelenlétéről, annak érdekében,  hogy a Termék használata a lehető legbiztonságosabban történjen.  

17.2. A Társaság szavatolja, hogy az anyagok önmagukban vagy az előkészítés során felhasználva, vagy  a gyártás során felhasznált, beépített Termékek a megfelelő regisztrációs, hitelesítő és korlátozó  rendelkezéseknek megfelelően kerültek felhasználásra. 

18. Exportellenőrzés 

18.1. A Vevő elismeri, hogy amennyiben a Vevő a Termékeket harmadik fél részére továbbítja, a Vevő  (beleértve annak tisztségviselőit, alkalmazottjait, ügynökeit és meghatalmazott képviselőit) felelős a  nemzeti és nemzetközi export és re-export törvények és szabályozások betartásáért és a Vevő kötelessége  és felelőssége beszerezni a Termékek exportjához, re-exportjához vagy importálásához szükséges  minden engedélyt. 

18.2. Szükség esetén a Vevő köteles átadni a Társaság részére minden információt, amely a Társaság  által szolgáltatott Termékek végfelhasználójával, a meghatározott rendeltetési helyével és a használat  tervezett céljával kapcsolatos. 

19. Megszűnés, megszüntetés 

A jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben meghatározott megszüntetési (elállási, illetve felmondási)  okokon túl a Társaság jogosult azonnali hatállyal, írásban megszüntetni az adott Szerződést anélkül, hogy  ezért felelősség terhelné, ha a Vevő a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét megszegi, és a  szerződésszegés orvoslását elmulasztja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő, a  Társaság által meghatározott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül. Ez esetben a Vevőt terhelő  valamennyi fizetési kötelezettség azonnal lejártnak és esedékesnek minősül, továbbá a Vevő köteles  megfizetni az aktuális készültségi állapot szerint a vételár még ki nem számlázott ésszerű és arányos  részét. 

A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén is érvényben maradnak a Szerződés olyan jellegű  rendelkezései és előírásai, amelyek tartalmukból fakadó értelemszerűségek alapján a Szerződés  megszűnésétől függetlenek, a Szerződés megszűnésén/megszüntetésén időben/tartalomban túlmutató  egy- vagy kétoldalú kötelezettségeket jelentenek (különösen: számlázási, fizetési kötelezettségek,  jótállás, bizalmas információkkal kapcsolatos titoktartás, szellemi tulajdon, felelősségvállalás/kártérítés  stb.). 

20. Adatvédelem 

20.1. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Vevő munkatársainak, megbízottjainak,  alvállalkozóinak vagy képviselőinek Vevő által a Társaság részére átadott személyes adatait kezelje és  feldolgozza, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – különösen az információs önrendelkezési jogról  és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény továbbá a GDPR rendelkezéseinek – 

megfelelően. A Társaság a személyes adatokat kizárólag saját számlázása, szerződései és könyvelése  dokumentálására, a hatályos szerződések gondozása során, kapcsolattartásra, adott esetben a hibás  teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez vagy követelésbehajtásra használja és  tárolja, ezen célokból azokat külső tanácsadóival megoszthatja.  

20.2. A Vevő kijelenti, hogy a Társaságnak átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az  adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával. 

20.3. A Vevő, annak tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és képviselői a hatályos adatvédelmi  szabályok betartásával kötelesek a Társaságra vonatkozó üzleti információkat, és a Társaság  munkatársainak és közreműködőinek minden adatát kezelni. 

21. Alkalmazandó jog – Jogviták 

21.1 Amennyiben a Felek a magyar állam joghatósága alá tartoznak jelen feltételek tudomásulvételével  a Vevő elfogadja, hogy a Felek közötti esetleges jogviták rendezése tekintetében értékhatártól függően  a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes. 

21.2 Amennyiben a Vevő és a Társaság különböző állam joghatósága alá tartozik, és a Felek ettől  eltérően nem állapodnak meg, bármely vita elbírálására, amely a Szerződésből vagy az ÁSZF-ből ered,  különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban  keletkezik, a Felek az állami bírósági utat kizárják, és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és  Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest)  kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra  vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró bírók  száma három és az eljárás során az angol nyelvet kell alkalmazni. A Felek kizárják a  választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás  lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak  nemzetközi magánjogi szabályait.  

Hatályos: 2022. március 1.-től