Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) hatálya valamennyi, a Cobra Control Mérés-, Irányítás- és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10., cégjegyzékszám: 01-09-267791, adószám: 10884175-2-42, a továbbiakban: „Társaság”) által kiadott árajánlatra („Árajánlat”), valamint az általa befogadott valamennyi megrendelésre („Megrendelés”), továbbá bármely vevővel illetve kivitelezési szerződés esetén megrendelővel (a továbbiakban együtt: „Vevő”, a Társaság és a Vevő együtt: a „Felek”) kötendő vagy kötött Szerződésre kiterjed, kivéve, ha a Felek valamely egyedi szerződésben kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek vagy amennyiben a Felek kifejezetten írásban kikötik valamely Vevő Általános Szerződési Feltételének az alkalmazását. Jelen ÁSZF vonatkozik egyidejűleg a Társaság disztribúciós tevékenysége, valamint a Társaság gyártási és szervizelési tevékenysége körében végzett szállításaira és szolgáltatásaira is.

1.2. A Vevő a Társaság részére küldött Megrendeléssel, és annak elfogadása esetén a Társasággal való szerződéskötéssel, illetve a Társaság Árajánlatának elfogadásával vagy egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a Társaság mindenkor hatályos ÁSZF-ének rendelkezéseit és elismeri, hogy az ÁSZF valamennyi rendelkezését a Felek egyedileg megtárgyalták, azokat megismerte, azokat magára nézve kifejezetten kötelezőnek fogadja el, kijelenti, hogy nincs, illetve ha van, akkor a Társaság kifejezetten tájékoztatta a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a Felek közti esetleges korábban alkalmazott feltételektől eltérő feltételekről, amely feltételeket a Vevő kifejezett elfogad.

1.3. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei vagy bármilyen kikötése kizárólag akkor képezi a Szerződés részét, ha abban a Felek kifejezetten, írásban megállapodtak. A Felek jognyilatkozatait a jelen ÁSZF figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni. Ha az ÁSZF és a Szerződés valamely feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részéve.

1.4. A Szerződés (ideértve a jelen ÁSZF-et) a Felek közti valamennyi szerződéses megállapodást teljes egészében tartalmazza. Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában nem válik a Szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1.5. Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege a Társaság honlapján ismerhető meg. A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa, az ÁSZF módosításáról a Társaság honlapján tájékoztatást tesz közzé, megjelölve a módosuló részeket.

1.6. Az ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.

1.7. A tény, hogy a Társaság nem gyakorolja, vagy kényszeríti ki az őt megillető jogokat, nem értelmezhető az adott jogról való lemondásként.

1.8. Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a Szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy mindkettő, az ilyen kikötést vagy rendelkezést külön kell választani a Szerződés egyéb kikötéseitől, amelyek változatlanul érvényesek és hatályban maradnak. Az ÁSZF vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg.

1.9. A Szerződés alapján a Vevő nem kap felhatalmazást vagy meghatalmazást a Társaság bármilyen célból történő képviseletére. A Vevő semmilyen körülmények között nem vehet át, alapíthat vagy vállalhat kötelezettséget vagy felelősséget a Társaság nevében.

2. Az Árajánlat, ajánlati kötöttség, megrendelés visszaigazolás, a Szerződés létrejötte

2.1. Árajánlat, ajánlati kötöttség

A Társaságot az Árajánlatban szereplő árak és határidők vonatkozásában ajánlati kötöttség az Árajánlatban egyedileg rögzített időtartamban és feltételek mellett terheli. Amennyiben a Társaság a Vevővel közölt Árajánlatban nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, úgy a Társaságot terhelő ajánlati kötöttség időtartama az Árajánlat írásbeli közlésétől számított 30 nap a tervezés, a szerelés, valamint a Társaság saját gyártású termékei tekintetében. A Társaság disztribúciós tevékenysége körében értékesített termékek esetében a Társaság beszállítói általi árváltoztatás esetére a Társaság ajánlati kötöttséget nem vállal.

2.2. Az Árajánlatban szereplő árak, (minőségi és mennyiségi) feltételek és határidők kizárólag az Árajánlatban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező, a Társaság által a Vevő részére értékesített egyedileg fejlesztett és/vagy egyedileg összeállított termékekre és/vagy rendszerekre (a továbbiakban: „Egyedileg Fejlesztett Termékek”) a, valamint a Társaság által a Társaság disztribúciós tevékenysége keretében a Vevő részére értékesített termékekre és rendszerekre (a továbbiakban: „Forgalmazott Termékek”), valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) (a Saját Termékek, a Forgalmazott Termékek és a Szolgáltatások együtt: „Termék(ek)”) vonatkoznak. A Társaság Árajánlata kizárólag az abban szereplő műszaki tartalommal és feltételekkel érvényes. A Társaság fenntartja a jogot, hogy Árajánlata műszaki és üzletpolitikai okból eltérjen a Vevő által megadott specifikációtól.

2.3. A Termékekre (azok ára, minőségi és mennyiségi feltételei stb.) vonatkozóan a Társaság az egyoldalú változtatás jogát mindenkor fenntartja.

2.4. A Szerződés létrejötte

A Társaság és a Vevő között a szerződés (a „Szerződés”) az alábbi esetekben rögzítettek szerinti tartalommal azon a napon jön létre, amely napon (amennyiben van ilyen) a Felek által a Szerződés hatályba lépésének feltételeként elfogadott, írásban rögzített feltétel (pl. előlegfizetés) teljesül és
(i) a Vevő a Társaság Árajánlatát minden részletében elfogadó, módosítást nem tartalmazó cégszerűen aláírt írásbeli megrendelést ad le a Társaság részére a Társaság Árajánlatának a Társaság részére visszaküldése útján az Árajánlatban (illetve ennek hiányában az ÁSZF-ben) meghatározott ajánlati kötöttség idején belül, illetve az ajánlati kötöttség idején túl akkor, ha a Társaság korábbi Árajánlatát kifejezetten írásban fenntartja a megrendelés időpontjában; vagy
(ii) Társasági Árajánlat hiányában a Társaság a Vevő cégszerűen aláírt Megrendelését minden részletében elfogadó megrendelés visszaigazolást ad ki, vagy
(iii) a Vevő Megrendelését a Társaság módosítás nélkül, cégszerűen aláírva a Vevő részére visszaküldi, vagy
(iv) a szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen aláírja, vagy
(v) már meglévő keretjellegű Szerződés esetén egyedi szerződésként az egyedi Megrendelés Társaság általi változatlan formában történő visszaigazolásával.

2.5 Amennyiben a Vevő a telefonon, faxon vagy e-mail üzenetben rendeli meg a Társaság szolgáltatását vagy Termékét, úgy a Szerződés létrejöttéhez a Társaság kérheti a Vevőtől, hogy megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Amennyiben a Társaság a szóban vagy faxon, vagy e-mailben tett megrendelés cégszerűen aláírt írásbeli megerősítését kéri, úgy a Szerződés az írásban megerősített megrendelésnek a Társaság általi írásbeli visszaigazolásával jön létre.

2.6 Amennyiben a Szerződés létrejötte több feltétel együttes bekövetkezésétől függ, a Szerződés a később bekövetkező feltétel napján jön létre. Az ÁSZF alapján létrejövő Szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

2.7 Amennyiben a Vevő a Társaság Árajánlatához képest módosításokat eszközölt a megrendelésben, a Vevő módosításai csak akkor válnak a Szerződés részévé, ha azokat a Társaság a módosítás visszaigazolásával kifejezetten írásban elfogadja, ennek hiányában a Felek között nem jön létre szerződés.

3. Vételár, fizetési feltételek

3.1. A vételár és annak pénzneme a Szerződésben kerül rögzítésre. A vételár nem tartalmazza az ÁFA összegét, továbbá a Termékeket terhelő jelenleg vagy jövőben hatályos adókat és járulékokat. Eltérő megállapodás hiányában a vételár nem tartalmazza: a csatlakozási pontok kialakítását, a munkavédelmi vizsgálatot, a kopó- és pótalkatrészeket, az átadás-átvételt követő termeléskövetést vagy felügyeletet, a garancián túli javításokat és egyéb szolgáltatásokat. A Társaság a vételárra a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő összegű általános forgalmi adót jogosult felszámítani.

3.2. A fizetési feltételeket a Szerződés tartalmazza. A fizetési határidő a teljesítés dátumától számított, a Szerződésben fizetési feltételként meghatározott idő. Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik a fizetési határidő a számla kiállításától számított 15 nap. A Társaság fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő rész-számlázásra, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten ettől eltérően rendelkezik. A Vevő valamennyi kifizetést átutalással köteles teljesíteni az előlegbekérőn/részszámlán/számlán megjelölt bankszámlaszámra, az ott feltüntetett fizetési határidővel. A banki költségeket az átutalást kezdeményező fél fizeti. Előleg megfizetése a Megrendelést követően, előlegbekérő alapján történik. Az előleg megfizetését követően a megfizetett összegről a Társaság előlegszámlát állít ki. Amennyiben a Vevő a Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben a Termék/szolgáltatás átvételére meghatározott határidőn belül a teljesítést nem kifogásolja és a teljesítést sem igazolja, a Felek a Társaság teljesítését elfogadottnak tekintik, és a Társaság jogosult kiállítani a megfelelő számlát.

3.3 A számlázás alapját képező teljesítés dátuma:

  • előlegfizetés esetén: az előleg beérkezésének napja, alapja a Társaság által kibocsátott előlegbekérő;
  • részszámla illetőleg számla esetén: a Vevő által cégszerűen aláírt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazottja által aláírt teljesítési igazolás dátuma, amely e-mail formájában is elfogadott, vagy teljesítésigazolás hiányában a 3.2 pont szerint kiállított számla esetén a tényleges teljesítés időpontja;
  • beszállítás esetén: a szállítási címre érkezés napja, amelynek alapja a Társaság által kibocsátott és a Vevő által cégszerűen aláírt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazottja által aláírt szállítólevél.

3.4. A számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a Társaság bankszámláján jóváírásra került.

3.5 A Termékek árának teljes kifizetéséig a Társaság a Termékek feletti tulajdonjogát fenntartja. A Vevő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket a nyilvántartásaiban elkülönítve kimutatni és jelezni, hogy a Társaság a tulajdonjogát fenntartotta, továbbá köteles a Társaság számára hozzáférést, a vételár szerződésellenes meg nem fizetése esetén pedig köteles az érintett Termékeket a Társaság birtokába történő visszavételt is biztosítani a Vevő saját költségére. A tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket a Vevő saját költségére és (kár)veszélyére, de a Társaság javára tartja birtokban, tárolja és őrzi, valamint köteles azok megfelelő biztosítási fedezetéről gondoskodni. A tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket a Vevő nem zálogosíthatja el, nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, más módon biztosítékként nem kötheti le, harmadik személy részére használatba nem adhatja. A Vevő köteles a Társaságot haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket lefoglalják, vagy harmadik személyek részéről bármilyen beavatkozás történik. Ez esetben a vételár még meg nem fizetett része azonnal esedékessé válik. Amennyiben a Vevő az így esedékessé váló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a fizetési kötelezettsége teljesítésére haladéktalanul a Társaság számára megfelelő biztosítékot adni. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Vevő felelős a Társaság irányában.

3.6. A Vevő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen kifogását (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a számla kifogásolása okának megjelölésével írásban bejelenti a Társaság részére (a továbbiakban: „Számlakifogási Határidő”). A Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt méltányosnak, és a számla alapos megvizsgálására, valamint az esetleges számlakifogási ok közlésére elegendőnek tartja. A Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt követően sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. A Társaság a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a Társaság az esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Vevőnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Vevőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kézhezvételétől számított 8. nap.

3.7 A Vevő a vételárat, vagy annak részét a Társasággal szemben fennálló más jogügyletéből fakadó esetleges követelésébe nem jogosult beszámítani. Pénzügyi beszámításra kizárólag a Felek előzetes írásbeli megállapodása alapján van lehetőség.

3.8 A Felek közötti vita esetén kizárólag a vitával érintett teljesítést tartalmazó (rész)számla arányos részének kifizetése tartható vissza a Vevő által. A vita rendezését követően a visszatartott arányos rész azonnal esedékessé válik.

3.9 Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat és behajtási költségátalány megfizetésére köteles. Amennyiben a Vevő érdekkörébe tartozó okból a kifizetés késedelme meghaladja a 15 napot, a Társaság fizetési felszólítást küld a Vevő részére. Amennyiben a kiküldött hivatalos felszólítást követő 8 nap eredménytelenül telik el, úgy Társaság elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt a Vevő érdekkörébe tartozó okból és a Vevő költségén, valamint a tulajdonjog-fenntartással érintett Terméke(ke)t visszaszállíthatja, továbbá Vevő köteles a késedelem vagy nemteljesítés eredményeképpen a Társaságnál felmerült többletköltségeket a Társaságnak maradéktalanul visszafizetni. A Vevő kifejezetten elismeri, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint a fizetési késedelem eredménytelenül telik el, azt a Vevő részéről a tartozást elismerő nyilatkozatnak kell tekinteni, amely elismerésre tekintettel a Társaság által közölt írásbeli fizetési felszólítás az elévülést megszakítja.

3.10 A Vevő fizetési késedelme vagy a Vevő szerződésszegése esetén a Társaság jogosult a Vevőtől származó további rendeléseket nem visszaigazolni, és a már befogadott és visszaigazolt Megrendelések szerinti Termékek tervezését, gyártását, kiszállítását, beépítését és üzembe helyezését is azonnali hatállyal felfüggesztheti a teljes lejárt esedékességű tartozás kifizetéséig anélkül, hogy ezért felelősség terhelné.

3.11 Amennyiben a Felek megállapodtak részletfizetésről, és a Vevő a Társaság teljesítését követően valamely részletet a megadott határidőn belül nem fizet meg, a teljes még hátralékos összeg automatikusan egy összegben esedékessé válik, továbbá, a Társaság fenntartja a jogot, hogy saját kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze arra az időre, amíg a teljes fizetendő összeg részére megfizetésre nem kerül.

3.12 Vevő hozzájárul, hogy fizetőképességét a Társaság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a Társaság úgy ítéli meg, hogy a Vevő anyagi helyzete a Szerződés szerinti fizetést késleltetheti vagy veszélyeztetheti, Vevő köteles a fizetőképességét hitelt érdemlő módon igazolni vagy a teljesítésre megfelelő biztosítékot adni. Ennek elmulasztása esetén a Társaság választása szerint jogosult elállni a Szerződéstől vagy azonnali hatállyal felmondani azt – ide nem értve a Csődtv. 11.§ (2) h) pontja szerinti esetet – , felfüggeszteni, késleltetni, vagy akár részben, akár egészben megtagadni a teljesítést mindaddig, amíg a vételár teljes összege kiegyenlítésre nem került.

3.13. A Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termékek gyártásához szükség esetén kiegészítő technológiai dokumentációt, befogó- és/vagy egyéb segédkészüléket készíthet, amelyek tulajdonjogát a Társaság fenntartja, azok ennélfogva nem kerülnek a Vevő tulajdonába. Ez alól kivételt képez, ha a Szerződésben a technológiai dokumentáció, befogó- és /vagy egyéb segédkészülék tulajdonjogának átruházása kifejezetten kikötésre kerül. Jelen tulajdonjog-fenntartás érvényes és hatályos abban az esetben is, ha a Szerződés egyszeri gyártásba viteli költséget tartalmaz, amelynek a Vevő általi megfizetésével a Társaság arra vállal kötelezettséget, hogy az így megfizetett technológiai dokumentációt, befogó- és/vagy egyéb segédkészüléket mindaddig folyamatosan karbantartva megőrzi, amíg az adott Egyedileg Fejlesztett Termékre folyamatosan Megrendelés érkezik. A Társaság fenntartja a jogot, hogy jótállás vállalása esetén a jótállási időtartam letelte után, egyéb esetben pedig az utolsó Megrendeléstől számított egy év elteltével a technológiai dokumentációt, befogó- és/vagy egyéb segédkészüléket selejtezze.

3.14. A 3.4.- 3.13. pontokban szereplő rendelkezések a Társaság által követelhető kártérítésre való tekintet nélkül alkalmazandók.

3.15 Amennyiben a Szerződés hatálya az 1 évet meghaladja, a Társaság jogosult a Szerződés hatálya alatt minden naptári év elején az előző naptári évre vonatkozóan közzétett KSH inflációs index mértékével a Vevő felé alkalmazott árait megemelni, amiről Társaság köteles írásban értesíteni Vevőt.

3.16 A Társaság igyekszik a legnagyobb gondossággal elkészíteni a gyártási, kivitelezési (szerelési) munkálatokra vonatkozó Árajánlatát. Ha mégis olyan munka válik szükségessé, amely nélkül a Termék rendeltetésszerű használatra nem alkalmas (többletmunka), valamint, ha a Vevő a teljesítés megkezdését követően utólagos munkálatokat rendel meg (pótmunka), a szerződéses vételár összege megfelelően módosul.

4. Szállítási határidő

4.1 A szállítási határidő tájékoztató jellegű, a Társaság beszállítói és alvállalkozói teljesítésének, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében a szállítási határidő módosulhat, kivéve, ha a Társaság kifejezetten írásban elfogadja a fix határidőket. Abban az esetben, ha a szállítási határidő a Szerződésben kifejezetten meghatározásra kerül átfutási időben (időtartamban), akkor a Társaság szállítási/átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a legkésőbbi időpontban kezdődik:
(i) a Társaság fenntartás nélkül elfogadja a Megrendelést és azt visszaigazolja;
(ii) a Társaság kézhez veszi a Vevőtől a Szerződés teljesítéséhez szükséges és a Vevő által szolgáltatandó információkat (különösen a szükséges dokumentációt, specifikációt, engedélyt, jóváhagyást, termékmintát ill. a Vevő által biztosítandó anyagokat, anyagmintákat és eszközöket);
(iii) a Szerződés alapján a Vevő által vállalt előleg kifizetésre kerül;
(iv) a Szerződés alapján a Vevő fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesítette.

4.2 Bármely 4.1 pont szerinti feltétel nem teljesülése esetén a szállítási határidő a Vevő késedelmével automatikusan meghosszabbodik. A Társaság fenntartja a jogot a vételár és a szállítási határidő módosítására, a tervezés és a gyártás során felmerülő Vevői módosítások, a Vevő által rendelkezésre bocsátott információk, valamint a Vevő által kijelölt beszállítók teljesítésének függvényében.

4.3 Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, fix határidő esetén a Társaság késedelme a fix határidőtől számított 4 (négy) héten keresztül nem áll be (türelmi idő), a Társaság sem késedelmi kamat, sem kötbér, sem kártérítési, sem egyéb jogcímen semmilyen kifizetésre, semmilyen egyéb hátrányos jogkövetkezmény viselésére nem kötelezhető. Amennyiben a Szerződés szállítási határidőről nem rendelkezik, úgy az általános szállítási határidő Egyedileg Fejlesztett Termékek esetén 20 hét, míg Forgalmazott Termékek esetén 12 hét kivéve, ha a Társaság írásban ettől eltérő szállítási határidőről tájékoztatja a Vevőt a Szerződés létrejöttét követő 3 napon belül..

4.4 A Társaság automatikusan mentesül a szállítási határidővel kapcsolatos minden kötelezettsége alól vis maior esetén, vagy olyan események bekövetkezésekor, amely a Társaságnál, vagy annak beszállítóinál az operációs vagy üzleti tevékenység folytatását megzavarják, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűz, áradás, műszaki baleset, a gyártás során előforduló selejtes alkatrészek, a nyersanyagok, energia vagy alkotóelemek szállítása, vagy beszerzése során bekövetkezett akadályoztatás vagy késedelem (ideértve a COVID-19 vírushelyzethez kapcsolódó Társaság ellenőrzési körén kívül eső intézkedések okozta akadályoztatást vagy késedelmet is), vagy más, a Társaság vagy beszállítóinak hatáskörén kívül eső ok. A Társaság a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni a Vevőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést felmondani.

4.5 A Társaság jogosult – előzetes értesítést követően – részszállításokat teljesíteni, a Vevő köteles a részszállításokat elfogadni.

5. Teljesítés, átadás-átvétel

5.1 A Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékek teljesítési helye (a továbbiakban: „Teljesítési hely”) a Vevő Megrendelésében megadott székhelye vagy telephelye. A Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékek kiszállításáról/kiszállíttatásáról a Vevő költségére a Társaság gondoskodik. Amennyiben a Szerződés alapján a Társaság kizárólag a Termékek leszállítására köteles, úgy a teljesítés helyén a Vevő részére történő rendelkezésre bocsátással a Termékek átadás-átvétele megtörténtnek tekintendő. Az átadás-átvételt, különös tekintettel annak időpontjára (Átvétel időpontja) a Vevő vagy erre kijelölt képviselője az átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél aláírásával igazolja.

5.2 Az Egyedileg Fejlesztett Termékek műszaki átadás-átvételi eljárása Termék-specifikusan több lépcsőben zajlik (pl. gyártóhelyi előátvétel, helyszíni felélesztés, próbaüzem, üzembe helyezés, gyártásba adás), amelyek részletes leírását a Szerződés tartalmazza. Amennyiben a Szerződés nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, akkor az Egyedileg Fejlesztett Termékek műszaki átadás-átvételi eljárás a Vevő által kiadott specifikáció (amelynek kibocsátási dátuma nem későbbi, mint a Szerződés létrejötte) szerint történik. Amennyiben a Szerződés és a Vevő által kiadott specifikáció között eltérés van, a Szerződés tartalma az irányadó.

5.3 A Vevő vállalja, hogy az Egyedileg Fejlesztett Termékek beállításához, elő-, és végátvételhez szükséges termékmintákat saját költségére és megfelelő időben szolgáltatja, és biztosítja annak az előzetes kiírásban szereplő specifikáció szerinti tulajdonságait, tűrését. A végátvételt követően az Egyedileg Fejlesztett Termékkel kapcsolatos további kijavítandó hiba vagy hiánypont felvételére nincs lehetőség. Vevő vállalja, hogy az összeszerelés, illetve üzembe helyezés megkezdése előtt, az azok megkezdéséhez szükséges alapanyagokat és eszközöket az összeszerelés, illetve üzembe helyezés helyszínén saját költségére hozzáférhetővé teszi, továbbá minden szükséges előkészítő munkálatot megtesz, hogy az összeszerelés, illetve üzembe helyezés a megállapodás szerint megkezdődhessen és zavartalanul megtörténhessen.

5.4 Amennyiben a megrendelt Termékek rendeltetési helyen történő beépítése a Társaság feladata a Szerződés szerint, úgy a Vevő köteles biztosítani az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket és a helyszínt. Az átadás-átvétel során a Vevőnél felmerült költségeket a Társaság nem téríti meg (különös tekintettel, de nem kizárólagosan a munkadarabra, a Vevő részéről a végátvételkor jelen lévők munkaidejére, illetve utazás és szállás költségeire). A Vevő köteles biztosítani továbbá:

  • víz- és energiaszolgáltatást a felhasználási ponton, ideértve a csatlakozásokat, a fűtést, és a világítást,
  • megfelelő méretű száraz és zárható helyiségeket a Társaság által elvégzendő feladatok (pl. összeszerelés, üzembe helyezés stb.) helyszínét képező munkaterületen, amelyek alkalmasak a Termék(ek) alkatrészeinek, a műszerek, alapanyagok, szerszámok stb. tárolására,
  • műhelyeket, pihenő helyiségeket és vizesblokkokat az összeszerelést végző személyzet részére, amelyek a speciális körülményeknek megfelelnek,
  • az összeszerelést végző személyzet részére munkavédelmi- és biztonsági tájékoztatást adni,
  • a szükséges védőruházatot és védőeszközöket, amelyek megfelelnek a speciális helyszín speciális követelményeinek.

Mielőtt az üzembe helyezési munkálatok megkezdődnének, a Vevő köteles önként minden rejtetten vezetett elektromos, gáz- és vízvezetékről vagy egyéb hasonló berendezésekről rendelkezésre álló információt, adatot hozzáférhetővé tenni, amennyiben ez a munkavégzés szempontjából releváns. A Vevő köteles biztosítani továbbá, hogy az összeszerelés, illetve üzembe helyezés helyszíne és az ahhoz vezető utak egyenletesek és akadálytalanok legyenek. A Vevő köteles továbbá minden olyan intézkedés megtételére, amellyel megvédheti mind a saját, mind a Társaság, valamint az összeszerelő személyzet tulajdonát.

Amennyiben a Társaság az összeszerelést vagy üzembe helyezést egyedi elszámolás ellenében vállalta el, úgy a jelen pontban foglaltakon túlmenően a Vevő köteles a Társaságnak megtéríteni:

  • a munkaidőre, valamint a többlet-, az éjszakai-, a vasárnapi és ünnepnapi munkákra, a rendkívüli körülmények között végzett munkákra, továbbá a tervezésre és felügyeletre a Szerződésben kikötött díjtételeket, ill. pótlékokat.
  • utazási költségeket, kézi szerszámok és egyéb eszközök szállítási költségeit, munkavégzésre, munkaidőre, továbbá pihenő- és utazási időre, valamint az ünnepnapokra járó kiküldetési költségeket.

5.5 Amennyiben az összeszerelés vagy üzembe helyezés a Társaság érdekkörén kívül eső okok miatt történik késedelmesen, akkor Vevő köteles viselni a Társaságnál a késedelem miatt közvetve vagy közvetlenül felmerült összes igazolt kárt, költséget és kiadást (ideértve az összeszerelő személyzet további utazási, szállás költségeit is). Ha a Vevő a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés szerinti bármely kötelezettségét megszegi, Társaság érvényesítheti igazolt kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait.

5.6 A Vevő nem jogosult a Termék átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának minősül az olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és annak funkcionalitását, működését, karbantartását, fejlesztését nem érinti. A Társaság ebben az esetben is jogosulttá válik a végszámla benyújtására azzal, hogy a hibajegyzékben rögzített hiányosságokat a megállapodott határidőre meg kell szüntetnie. A Társaság az elvégzett munka átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a munka átvételén túl jogosult az átadás-átvétellel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére is. A Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a munkára és a használt anyagokra vonatkozó jótállási, illetve szavatossági időn belül.

5.7 Ameddig a Termék végátvétele nem történik meg, a Társaság – anélkül, hogy őt ezért felelősség terhelné – jogosult a Terméken bármikor munkát végezni, a Termék működését a munka ideje alatt felfüggeszteni, megszakítani, a Termék paramétereit tetszőlegesen módosítani, még abban az esetben is, ha ezzel Vevőt a Termékkel történő tényleges termelésében akadályozza.

Amennyiben a Termék végátvétele a Vevő érdekkörébe tartozó okból legkésőbb a szállítást vagy az üzembe helyezést követő 2 héten belül nem történik meg, a Társaság jogosulttá válik a végszámla benyújtására.

5.8 A Termékek kézbesítése a Szerződésben meghatározottak szerint történik, ennek hiányában a Felek DAP INCOTERMS 2020 paritáson történő szállításban állapodnak meg. A kárveszély a Vevőre akkor száll át, amikor a Termék a Vevő részére kézbesítésre került az alkalmazandó INCOTERMS szabályok alapján. A kárveszély a Vevőre átszáll továbbá akkor is, ha a Termék kézbesítése a Vevőnek felróható okból késedelmesen történik, vagy ha a Vevő alapos ok vagy minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg a Termék átvételét.

5.9 Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Termékek lerakodásához és mozgatásához szükséges eszközökről és a hozzájuk kapcsolódó személyzetről a Vevő köteles saját költségére gondoskodni.

5.10 Amennyiben a Vevő nem veszi birtokába a Termékeket a Szerződésben vagy a Felek által közösen írásban meghatározott szállítási időpontban, a Társaság hivatalos értesítés nélkül, automatikusan törölheti a megrendelést, bármilyen esetleges kártérítési kötelezettségre való jogosultságra tekintet nélkül. Amennyiben a Társaság nem él ezzel a jogával, a Vevő a szállítási határidő leteltének napjától kezdődően a Termékek átvételének időpontjáig kötelezhető a Társaság részére tárolási díjat fizetni, amelynek mértéke – a Társaság eltérő rendelkezése hiányában – a szerződéses bruttó ár 0,5%-a hetente.

5.11. A Szerződésben szereplő vevői megrendelés módosítása vagy lemondása (elállás) kizárólag írásban, a Társaság és Vevő általi írásbeli kifejezett megállapodás esetén érvényes, amely esetben a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a módosítással vagy lemondással a Társaságnál felmerült költségeket – így különösen a tervezési, fejlesztési, beszerzési, gyártási és szállítási költségeket – és károkat a Vevőre hárítsa. A Szerződéstől Vevő által történő elállás esetén a Vevő köteles a Társaságnak a szerződésszerű teljesítés előkészítése kapcsán felmerült teljes kára megtérítése mellett az elállással érintett Szerződés (Megrendelés) összértéke 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni.

5.12. A Termékek csomagolása a Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékre vonatkozóan a Társaság által használatos szokásos, hagyományos csomagolással értendő. A Vevő kérésére, az ezzel kapcsolatos többletköltség Vevő által való megfizetése esetén, a Társaság a Szerződésben a Felek által egyeztetett kötelezettséget vállalhat a hagyományos csomagolástól eltérő csomagolás teljesítésére. A Társaság nem vesz vissza és nem szállít el csomagolást, annak megfelelő kezelése és elszállítása a Vevő feladata és költsége.

5.13. Társaság a Termék tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási költség) maradéktalan kifizetéséig fenntartja, azzal, hogy a kárveszély a Termék Vevő részére átadásával a Vevőre száll, aki az átvételkor a Termékek számszerű, és a körülmények által lehetővé tett legalaposabb minőségi átvizsgálásra köteles az egyedi vagy a kialakult átvételi gyakorlatnak megfelelően. A Vevő az átvétel napjától viseli a Termékek birtoklásával, őrzésével és/vagy használatával kapcsolatos kockázatokat és a jelzett időponttól felel a Termékek által okozott károkért.

5.14. Amennyiben a Termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül maradéktalanul kifizetésre, Társaság bármely pillanatban követelheti az átadott Termékek visszaszolgáltatását, attól függetlenül, hogy azok a Vevő, vagy harmadik személy birtokában vannak. A Termékek jelen pont szerinti visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Ezen túlmenően a Vevő által a Társaság részére megfizetett előleg meghiúsulási kötbér jogcímén a Társaságnál marad.

5.15. Amennyiben a Termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették, a vételár teljes kifizetéséig a Társaságnak zálogjoga van. A Vevő vállalja, hogy tájékoztatja ezen jogfenntartásról azt a harmadik felet, akinek a Terméket önmagában vagy egy rendszerbe foglalva értékesíti.

6. Karbantartás

6.1 Amennyiben a Szerződés kifejezetten tartalmazza, úgy a Társaság karbantartási útmutatót és a Termékek átadásakor egy alkalommal karbantartási oktatást biztosít Vevő részére, amelyek alapján az átadott Termék működtetéséhez szükséges karbantartást a Termék Vevője köteles elvégezni és írásban dokumentálni. A karbantartás jelenti a karbantartási leírás/útmutató alapján elvégzendő napi szintű ellenőrzést, az előírt időtartamonkénti megelőző karbantartást, illetve a diagnosztikán alapuló alkatrészek cseréjét. A karbantartás során felhasznált anyagok beszerzéséről, raktározásáról a Vevő gondoskodik.

6.2 Vevő rendellenes működés esetén köteles eleget tenni az észszerű, minimális hibaelhárításnak és a hibáról haladéktalanul értesíteni a Társaságot. Ennek elmaradása esetén, a Társaság által elvégzett szerviz nem érvényesíthető jótállási vagy szavatossági szolgáltatás részeként, annak elvégzését a Vevő köteles a Társaság részére külön megtéríteni.

7. Szavatosság, szerződéses jótállás

7.1 A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában, a Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termékekre az Egyedileg Fejlesztett Termékek Vevő, illetve a Vevő megbízottja általi hivatalos átvételétől számított 12 hónap kivitelezési jótállást vállal, a Vevőnek átadott karbantartási útmutatónak megfelelő kezelés és karbantartás betartása melletti meghibásodás esetén. A Vevő késedelem nélkül, a hiba írásbeli bejelentésével egyidejűleg köteles a Társaság részére részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről, valamint lehetővé kell tennie Társaság számára a hiba feltárását és elhárítását. A szerződéses jótállás keretében a Társaság saját költségére, – a hiba jellegétől függően – az elvárható legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát. A Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termék, részegység, alkatrész garanciális hibája esetén saját belátása szerinti döntése alapján az Egyedileg Fejlesztett Termék, részegység, alkatrész hibáját kijavíthatja vagy a hibás elemet kicserélheti, illetve újból teljesítheti a hibás szolgáltatást. A Társaság által kicserélt cserealkatrészekre és a Társaság által megjavított alkatrészekre ugyanazok a jótállási feltételek érvényesek, mint az eredeti Termékekre azzal, hogy a szerződéses jótállási időtartam alatt az Egyedileg Fejlesztett Termék vagy annak egy részének javítása, megváltoztatása vagy cseréje nem jelenti a szerződéses jótállási időtartam meghosszabbodását, vagy újraindulását.

7.2 A Termékekbe beépített kereskedelmi termékekre, illetve a Forgalmazott Termékekre a Társaság kizárólag az adott Termék forgalmazója, illetve gyártója által biztosított jótállást vállalja, amelynek kezdete a Társaság által történő beszerzés időpontja.

7.3 Az Egyedileg Fejlesztett Termékek esetében a szerződéses jótálláson alapuló javításokat vagy a cseréket a Társaság – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a Teljesítési helyen végzi el, amennyiben az Magyarország területén belül található. Ez esetben a Társaság viseli a munkákhoz kapcsolódó munkadíjak költségeit, kivéve azokat a költségeket, amelyek az Egyedileg Fejlesztett Termék késedelmes rendelkezésre bocsátásából következnek. Amennyiben a szerződéses jótállási kötelezettség teljesítése kapcsán a jótállás körén kívül eső javítási munkák elvégzése is szükségessé válik, azokat a Társaság csak abban az esetben köteles elvégezni, amennyiben a Vevő a Társaság által alkalmazott egyébként irányadó vállalkozói díjat a Társaság részére megfizeti. A kicserélt alkatrészek a Társaság tulajdonát képezik, azokat a Társaság erre vonatkozó kérése esetén a Vevő köteles haladéktalanul a Társaság részére átadni a Teljesítési helyen illetőleg megküldeni.

7.4. A Forgalmazott termékek esetében a Vevő köteles a meghibásodással érintett Forgalmazott Terméket a Társaság részére visszaküldeni. A szerződéses jótálláson alapuló javításokat vagy cseréket ez esetben a Forgalmazott Termékek eredeti gyártója teljesíti, aki részére a Társaság továbbítja a meghibásodással érintett Terméket. Amennyiben a Termékek megvizsgálásakor bebizonyosodik, hogy a hiba oka jótállási körbe tartozik, úgy a szállítással kapcsolatos költségeket a Vevővel szemben a Társaság viseli. Ha a hiba oka nem tartozik jótállási körbe, úgy a szállítási költségeket a Vevő viseli. Amennyiben a szerződéses jótállási kötelezettség teljesítése kapcsán a jótállás körén kívül eső javítási munkák elvégzése is szükségessé válik, azokat a Társaság csak abban az esetben köteles elvégezni, amennyiben a Vevő a Társaság által alkalmazott egyébként irányadó vállalkozói díjat a Társaság részére megfizeti.

7.5. Külföldi Teljesítési hely esetén a szerződéses jótállás körébe tartozó helyszíni szerelési munkákkal kapcsolatban felmerülő utazási és helyszíni szállásköltségeket a Vevő köteles a Társaság részére megfizetni.

7.6. A jótállási határidő alatt a Társaság előzetes írásos engedélye nélkül a Termékkel kapcsolatos bármely beavatkozás, módosítás, javítás, feltárás stb. a szerződéses jótállás azonnali megszűnését eredményezi.

7.7 A „tervezési szavatosság” időtartama az Egyedileg Fejlesztett Termék Vevő általi átvételétől számított 12 hónap, amely Vevő részéről kizárólag akkor érvényesíthető, ha a meghibásodás egyértelműen vagy a Vevő által bizonyítottan tervezési hibára vezethető vissza (pl.: alulméretezett eszközök, nem megfelelő anyagválasztás). A tervezési szavatosság keretén belül elvégzett javítás, illetve módosítás díjmentes. A Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termék, részegység, alkatrész szavatossági hibája esetén saját belátása szerinti döntése alapján az Egyedileg Fejlesztett Termék, részegység, alkatrész hibáját kijavíthatja vagy a hibás elemet kicserélheti, illetve újból teljesítheti a hibás szolgáltatást.

7.8. Szerződéses jótállási illetőleg tervezési szavatossági igény érvényesítése: A Vevő szavatossági vagy jótállási igényét a Társaság részére köteles a hiba észlelését követően haladéktalanul, írásban bejelenteni a cobra@contracontrol.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Társaság honlapján található írásbeli kapcsolattartási felületen keresztül vagy írásban a Társaság székhelyére küldött cégszerűen aláírt levélben. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság nem köteles vizsgálni a hibabejelentést a Vevő nevében megtevő személy erre való felhatalmazottságát, ehhez a Felek nem követelnek meg cégszerű képviseletet.
A bejelentéssel egyidejűleg a Vevő köteles tájékoztatni a Társaságot a meghibásodás körülményeiről, és amennyiben rendelkezik ilyennel, köteles biztosítani a hibás működést alátámasztó dokumentumokat. A Vevő köteles megadni a Társaság számára minden segítséget e hibák észlelése és kijavítása kapcsán; továbbá, hacsak a Társaság ehhez kifejezett írásbeli hozzájárulását nem adta, nem végezhet, vagy harmadik féllel nem végeztethet javítási munkát: a harmadik féllel végeztetett javítási munka a szerződéses jótállást megszünteti.

7.9. A Társaság a munkanapokon 07.30 és 16.00 között beérkező e-mailes vagy írásban megerősített telefonos bejelentésekre legkésőbb a soron következő munkanapon válaszol. A Társaság vállalja, hogy magyarországi munkavégzés esetén a Vevő általi hibabejelentés időpontját követő 2 munkanapon belül a Vevővel egyeztetett időpontban a Társaság munkatársa a helyszínre érkezik és megkezdi a hiba feltárását, feltéve, hogy a Vevő biztosítja a szükséges időt és lehetőséget. A javítás időtartama függ a Termékek rendelkezésre állásától, a kereskedelmi anyagok beszerzési idejétől és a gyártói kapacitástól. A javítási tevékenység megkezdésekor és átadásakor a hiba bejelentője köteles a helyszínen tartózkodni, személyes jelenléte nélkül a Társaság a javítási munkálatokat nem tudja megkezdeni, távollétének ideje nem minősül a Társaság késedelmének. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság 0-24 órás ügyfélszolgálattal nem rendelkezik, valamint azt is, hogy a Társaság nem rendelkezik állandó alkatrész raktárral.

7.10 Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság nem tartozik szavatossági, vagy szerződéses jótállási kötelezettséggel az alábbi esetekben:
7.10.1 fogyó eszközök esetében, illetve, ha a csere vagy javítás szükségességét a Termék természetes kopása, vagy a Termék felügyeletének hiányossága, a nem rendeltetésszerű használat és/vagy a Társaság előírásainak be nem tartása – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szakszerűtlen működtetést, hanyag, hibás kezelést, mértéken felüli igénybevételt, nem megfelelő üzemi környezetben működtetést stb. – eredményezte;
7.10.2 a Társaság előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás esetén;
7.10.3 a Termék nem megfelelő tárolása esetén;
7.10.4 a telepítési, szerelési, üzembe helyezési, kezelési és/vagy csatlakozási utasítások be nem tartása esetén;
7.10.5 ha a Vevő a Társaság kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott/hajtatott végre;
7.10.6 a Termék kapacitására olyan célok elérése érdekében, melyet a Vevő saját magának állít, amennyiben a Társaság ezt kifejezetten írásban előzetesen el nem fogadta;
7.10.7 a karbantartási útmutatónak nem megfelelő karbantartás esetén;
7.10.8 rongálás, baleset, külső behatás esetén;
7.10.9. vegyi, elektrokémiai vagy elektromos hatások esetén;
7.10.10 a Vevő (vagy a Vevő által kijelölt másik szállító) által rendelkezésre bocsátott, kötelezően felhasználandó alkatrészekre, eszközökre, anyagokra, berendezésekre nem terjed ki a szavatossági, illetve jótállási kötelezettség, a Társaság ezekért felelősséget nem vállal.

7.11 A Társaságot a jelen 7. pont szerinti jótállási, illetve szavatossági vállalásai kizárólag abban az esetben terhelik, amennyiben a Vevő esedékes fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

7.12. A kivitelezési jótállás és a tervezési szavatosság kizárólag a működőképesség helyreállítására vonatkozik, nem terjed ki a közvetett vagy a következménykárok – különösen, de nem kizárólagosan a termeléskiesés, hibás Termék okozta károk, visszahívás, elmaradt haszon – megtérítésére, amelyekre vonatkozólag a Társaság a felelősségét kifejezetten kizárja.

8. Jótállási/szavatossági időn túli, illetve jótálláson/szavatosságon kívüli eseti szerviz szolgáltatás

8.1. A jelen ÁSZF 7. pontja szerinti szerződéses jótállás illetve szavatosság időtartamának lejárata után, valamint azon esetekben, amelyekre a szerződéses jótállás illetve szavatosság nem terjed ki – különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 7.10 pontja szerinti esetköröket – a Társaság az általa gyártott Termék, részegység vagy annak valamely alkatrészének szervizelését, javítását vagy cseréjét külön írásbeli megállapodás szerint megállapított külön díjazás – különösen mérnöki és kisegítő munkási óradíj – ellenében végzi el (a továbbiakban: „Szerviz Szolgáltatás”).

8.2 A Társaság Szerviz Szolgáltatásának Vevő általi megrendelése esetén a Vevő a megrendeléssel egyidejűleg köteles a Társaság részére részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről, valamint lehetővé kell tennie Társaság számára a hiba feltárását és elhárítását. A Társaság munkatársa legkésőbb a Szerviz Szolgáltatás megrendelésétől számított 2 munkanapon belül, a Vevővel előzetesen egyeztetett időpontban megkezdi a hiba feltárását magyarországi munkavégzés esetén. A Szerviz Szolgáltatási tevékenység megkezdésekor és átadásakor a hiba bejelentője köteles a helyszínen tartózkodni. A Társaság támogatási tevékenysége keretében nyújtott Szerviz Szolgáltatás vállalása esetén hibabejelentést csak arra jogosult személytől fogad el munkanapokon 07.30 és 16.00 közötti idősávban. A Társaság a Szerviz Szolgáltatás keretében saját belátása szerinti döntése alapján a Termék, részegység, alkatrész hibáját kijavíthatja vagy a hibás elemet kicserélheti. A Társaság által elvégzett javításról munkalap készül, amely a Vevő írásos jóváhagyása után kerül számlázásra (minden megkezdett 1 óra kiszámlázásra kerül). Tekintettel arra, hogy a számlázás alapját az aláírt munkalap képezi, a Vevő felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze annak tartalmát. A beépülő, Társaság által biztosított kereskedelmi anyagok külön tételként jelennek meg a számlán. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság a Szerviz Szolgáltatás keretén belül, a Termékhez szükséges alkatrészekből raktár fenntartását nem biztosítja, ezért a szükséges kereskedelmi anyagok beszerzésétől függően változhat a javítás illetve a kicserélés ideje.

8.3 A Társaság a Szerviz Szolgáltatás keretén belül a kicserélt új cserealkatrészekre és a Társaság által megjavított alkatrészekre a javítás elvégzése után 6 hónap szerződéses jótállást vállal. A Vevő által rendelkezésre bocsátott, kötelezően felhasználandó alkatrészekre, eszközökre, anyagokra, berendezésekre a szerződéses jótállás nem terjed ki. A Társaság a Termékekbe beépített kereskedelmi termékekre kizárólag a forgalmazó, illetve gyártó által biztosított garanciákat vállalja, amelynek kezdete a Társaság által történő beszerzés időpontja. Jelen ÁSZF 7.2, 7.5-7.6 és 7.8-7.12 pontjai a Szerviz Szolgáltatás esetén vállalt szerződéses jótállásra is irányadók.

9. Felelősség

9.1. A Társaságot az általa a Szerződés alapján értékesített Egyedileg Fejlesztett Termékekre, Forgalmazott Termékekre és általa nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozóan a hatályos jogszabályokban meghatározott felelősség a Szerződésben (ideértve a jelen ÁSZF-et) való eltérésekkel terheli. A Társaság a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével felelősségét kizárja, így a Társaság nem felel különösen sem Szerződéses károkozás, sem Szerződésen kívüli károkozás, sem egyéb megállapodás alapján semmilyen speciális, közvetett, eseti vagy következménykárért, mint például, de nem kizárólag, a profitveszteség, elmaradt haszon, bevételkiesés, üzletvesztés, jó hírnév megsértése, használati érték elvesztése, adatvesztés vagy termelés-kiesés, büntető jellegű kártérítés, harmadik fél követelése a Termékekkel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

9.2. A Társaság kizárja felelősségét a Vevő által javasolt műszaki megoldásokból, a Vevő által kiválasztott beszállítók használatából eredő károkért, valamint azon kereskedelmi termékekért, amelyeket a Társaságnak a Vevő kérésére kötelezően alkalmazni kell a teljesítés során. Amennyiben a Társaság a Vevő (vagy a Vevő által kijelölt másik szállító) által biztosított kereskedelmi termékekekt, eszközöket, berendezéseket is beépít az Egyedileg Fejlesztett Termékekbe, úgy ezen eszközök, berendezések vonatkozásában szavatossági vagy jótállási kötelezettség a Társaságot nem terheli, azok megfelelő működésének biztosítása a Vevő felelőssége.

9.3. A Társaság az Egyedileg Fejlesztett Termékeket a legjobb szakmai tudása alapján állítja elő, illetve a Forgalmazott Termékek esetén disztribúciós tevékenysége során beszállítóit, valamint alvállalkozóit is ennek megfelelően választja ki. A Társaság a speciális Vevői követelményeknek csak abban az esetben tud eleget tenni, ha a Vevő a rendelkezésre álló technikai információt és anyagmintát illetőleg termékmintát a Szerződés megkötésekor maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátotta. Technikai információk és/vagy eredeti anyagminták–, illetve termékminták híján a Társaság nem vállal felelősséget a Termékek minőségéért és alkalmazhatóságáért. Késedelmesen vagy utólag közölt, átadott technikai információk és/vagy anyagminták, illetve termékminták okán a Társaság jogosult a teljesítési feltételek és/vagy a vételár módosítására. A Társaság valamennyi Egyedileg Fejlesztett Termékét gondos vizsgálatnak, valamint az előírások szerinti teszteknek veti alá azok átadását megelőzően. A Vevő által megrendelt bármely egyéb teszt, vagy vizsgálat költsége, amelyet a Társaság a Szerződésben nem rögzített, beleértve a próbaüzemet, mintaterméket – kivéve a műszaki átadás-átvételi protokollt – a Vevő részére felszámításra kerül, továbbá a Vevő által megrendelt teszt, próba vagy vizsgálat során felmerült valamennyi költség a Vevőt terheli. Az élettartam vizsgálatok nem részei a Szerződésnek. Amennyiben a Vevő ezt a gyártott elemek tekintetében igényli, az erre vonatkozó külön teszteket külön szerződésben kell rögzíteni és költségei a Vevőt terhelik. A Társaság a kereskedelmi elemek tekintetében a garanciaidőn belül sem köteles az élettartam garanciát vállalni. Amennyiben a Vevő túllépi a gyártó által megadott működési ciklusszámot, köteles az alkatrészt a karbantartása keretében cserélni és a rendszeres pótlásáról gondoskodni. A Társaság kizárja felelősségét a Termék olyan hibájáért vagy hiányosságáért, amelyek azért következtek be, mert a Vevő nem bocsátott a Társaság rendelkezésére elegendő technikai információt és/vagy az eredeti anyagminta vagy termékminta nem volt megfelelő. A Vevő felel továbbá azért, hogy az általa megrendelt Termék rendeltetési céljának megfelel és alkalmas az általa adott dokumentációban meghatározott cél betöltésére.

9.4 A Társaság a helytelen vagy hiányos karbantartásból adódó rongálódásokért, károkért, illetve hibás működésért felelősséggel nem tartozik. A Társaság nem felel továbbá a jelen ÁSZF 7.10. pontjában felsorolt esetekben sem.

9.5 A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság kizárja felelősségét a Termékeknek és a Rendszereknek azon hibáiért, amelyek abból erednek, hogy a Vevő elmulasztotta a szükséges IT karbantartás elvégzését, nem alkalmazott megfelelő vírusvédelmi intézkedéseket, nem használt megfelelő tűzfalat. A Társaság nem felelős továbbá a szükséges adatmentések, frissítések lefuttatásának elmaradásáért, sem a kibertámadásokért. A Társaság kizárja felelősségét a közvetett vagy követkeménykárok – különösen, de nem kizárólagosan a hibás termék okozta károk, visszahívás, elmaradt haszon – valamint a nem vagyoni károk megtérítéséért.

9.6 A Társaság alvállalkozó igénybevételére jogosult, az igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért a Vevővel szemben a Társaság felel.

10. Vis maior

10.1. A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, amelynek ideje alatt a határidők felfüggesztésre kerülnek. Vis maiornak minősül az olyan előre nem látható, a Felek ésszerű ellenőrzési körén kívül eső körülmény vagy esemény, amely a Szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi, különösen, de nem kizárólag a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy ugyanezen okok Társaság beszállítóiánál való bekövetkezése, illetve a Társaság beszállítóinak Társaság felé megnyilvánuló késedelme.

10.2 Vis maior körülménynek minősül továbbá a jelen ÁSZF hatálybalépésekor már tényként ismert, az egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely a Szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és következményeket is, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában még nem voltak előre láthatók. Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a hatósági intézkedések és/vagy korlátozások miatt az ellátási lánc vagy az üzemi működés zavarai, fuvarozási nehézségek, az alapanyag vagy energiabeszerzés akadályai, a munkavégzés felfüggesztése vagy korlátozása közhatalmi vagy munkáltatói intézkedéssel, emberi erőforrás hiánya, hatósági intézkedések, hatósági engedélyek megszerzésével összefüggő fennakadások, a Társaság beszállítóinak vagy alvállalkozóinak hibás teljesítése, stb. A jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók más megbetegedések határokon átnyúló terjedése esetén kialakuló pandémiás közegészségügyi helyzetben is. A Társaság vagy akadályoztatott beszállítóinak (alvállalkozóinak) írásbeli nyilatkozata elegendő bizonyítéknak számít a vis maior helyzet igazolására.

10.3. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni – a vis maior esetein túl is – a Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi, előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből, vagy elmaradásából fakadó felelősség a mulasztó felet terheli.

10.4. Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli.

10.5. A Társaság a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni a Vevőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult felelősség nélkül a Szerződéstől vagy annak bármely részétől elállni/a Szerződést felmondani. Vis maior esetén 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén a Vevő is jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a Szerződés egészétől vagy bármely részétől elállni, azzal, hogy a Vevő köteles megfizetni az aktuális tervezési és gyártási állapot alapján a visszaigazolt Megrendelés szerinti ár ésszerű és arányos részét.

11. Szellemi tulajdon

11.1. A Társaság a Szerződés teljesítése során az általa (illetve munkavállalói, alvállalkozói által) létrehozott szellemi alkotás – így különösen, de nem kizárólagosan minden terv, rajz, modell, dokumentum, műszaki megoldás, know-how, szoftver, formatervezés, kifejlesztett eszközök, védjegy stb.) – („Szellemi Tulajdon”) vonatkozásában a szerzői személyhez fűződő és vagyoni jogokat teljes egészében fenntartja, a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában. A Vevő kifejezetten elismeri jelen ÁSZF elfogadásával, hogy a Társaság által a Vevő részére megküldött műszaki ajánlat teljes tartalma a Társaság kizárólagos Szellemi Tulajdonát képezi, azt nyilvánosságra hozni, vagy harmadik személy tudomására hozni vagy részére hozzáférhetővé tenni, vagy a Vevő által egyéb módon felhasználni, hasznosítani kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. A Vevő elismeri továbbá, hogy a Társaság Szellemi Tulajdona a Társaság kizárólagos szellemi alkotását és tulajdonjogát képezi, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok betartására vonatkozóan a Vevő kifejezett kötelezettséget vállal.

11.2. A Vevő a Társaság, illetve a Társaság bármely beszállítójának a védjegyének használatára nem jogosult a Felek eltérő írásbeli Szerződése hiányában.

11.3. A Termék alkotórészeként vagy a Termékkel együtt, mint tartozék, illetve az üzleti kapcsolat során a Vevőnek átadott tervek, rajzok és dokumentációk a Társaság Szellemi Tulajdonát képezik, üzleti titoknak minősülnek, és bizalmasan kezelendők. Az átadott dokumentációkat Vevő kizárólag a Szerződés tárgyát képező Egyedileg Fejlesztett Termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel.

11.4. Az Egyedileg Fejlesztett Termékekben megjelenő szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott technológia, illetve know-how, valamint minden, a Termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog kizárólag a Társaságot illeti a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában. Pótalkatrészek gyártása vagy gyártatása csak a Társaság előzetes írásos hozzájárulásával megengedett.

11.5. Vevő vállalja, hogy harmadik fél részére nem adja át és nem teszi megismerhetővé a Társaság Szellemi Tulajdonát, továbbá vállalja, hogy azt kizárólag a Termék működtetése és fenntartása érdekében használja.

11.6. Amennyiben a Szerződés tárgya szoftver, vagy ahhoz kapcsolódóan a Társaság valamely szoftver szolgáltatására (is) köteles, a Társaság a szoftverre vonatkozó (nem kizárólagos) felhasználási jogon kívül semmilyen körülmények között nem köteles forráskód szolgáltatására. A Vevő részére továbbított tervek, dokumentumok és kódok, amennyiben vannak, a Szerződésben szereplő ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Társaság kizárólagos tulajdonában maradnak és szigorúan bizalmas információnak tekintendők. A szoftverre és adatbázisok használatára vonatkozó feltételeket a csatolt licencek tartalmazzák. Amennyiben a Termékhez nincsenek csatolt licencek, a hatályos szerzői jogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11.7. A Termékbe beépített harmadik fél technológiájára vonatkozóan, pl. szoftver (a továbbiakban „a Program”), a Vevő nem kizárólagos, át nem ruházható ideiglenes felhasználási jogot szerez a Program használatára, kizárólag a Termékek rendeltetésének megfelelő használatának céljából. A Vevő vállalja, hogy a Szerződésben szereplő feltételeket teljesíti, különös tekintettel a Program használati útmutatójában található instrukciókra vagy a Társaság technológiájára, amelyet az átadott dokumentumok tartalmaznak. Amennyiben a Termékhez nincsenek átadott dokumentumok, a hatályos szerzői jogra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Vevő vállalja, hogy nem másolja, reprodukálja, fejti vissza, vagy bármilyen más módon nem próbálja visszakeresni a Program vagy a Társaság technológiájának forráskódját. A Vevő felelőssége, hogy a Program szükséges frissítéseit elvégezze. Amennyiben a Vevő a fenti rendelkezéseket megszegi, köteles ennek minden következményét viselni, beleértve bármilyen ebből eredő kártérítési kötelezettséget is.

11.8 A Termék Vevő részére történő értékesítése, illetve ennek során a tervek, rajzok, szoftverek és/vagy más kapcsolódó dokumentáció és egyéb szellemi tulajdon átadása nem jelenti az erre vonatkozó szerzői jogi vagy iparjogvédelmi felhasználási, hasznosítási, illetve használati jogok átengedését a Vevő részére.

11.9 Vevő kizárólag a Társaság írásos beleegyezése esetén jogosult a Társaság tulajdonát képező szellemi termékeket módosítani, átalakítani, megváltoztatni, származékosan előállítani vagy harmadik fél számára átadni, harmadik személy számára hozzáférhetővé vagy elérhetővé tenni, harmadik személy számára al-felhasználói jogot engedni, nyilvánosságra hozni. Kivételt ez alól kizárólag az az eset képez, ha a Szerződésben külön tételként szerepel a használati, felhasználási, hasznosítási, szerzői vagyoni jogok átruházása. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság Szellemi Tulajdonának megsértése esetére a Társaság további igényei érvényesítésének biztosítékaként 50.000,- euró összegű kötbért kötnek ki a Felek.

11.10. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az általa gyártott Termékeken szerepeltesse cégnevét, vagy logóját.

11.11. A Társaság a CE jelölést / EK nyilatkozatot minden esetben kizárólag a saját maga által elvégzett módosításokra, az általa gyártott részegységre, Termékre ad. A Termék esetleges további részeire, a gyártósor más kapcsolódó berendezéseire a Társaság CE felelőssége nem terjed ki.

11.12 Ha valamely Termék kialakítása, gyártása a Vevő által biztosított dokumentáció (rajzok, tervek stb.), információk, utasítások alapján történik, a Vevő köteles biztosítani, hogy az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentáció, információ, utasítás nem sérti harmadik személy szellemi tulajdonát. Amennyiben szellemi tulajdon sérelmére hivatkozással a Társasággal szemben bármely harmadik személy igényt érvényesít a Vevő által a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentáció, információ vagy utasítás okán, úgy Vevő köteles a Társaság helyébe lépni, továbbá minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. A Vevő vállalja, hogy abban az esetben, ha valamely harmadik személy kereseti kérelmére valamely bíróság jogerősen megállapítja, hogy a Vevő által a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentáció, vagy információ vagy utasítás jogszabálysértő vagy valamely harmadik személy szellemi tulajdonát sérti, úgy a Vevő köteles a Társaságnak a peres eljárással felmerülő valamennyi költségét és kárát megtéríteni.

12. Bizalmas információ

12.1. A Felek bizalmas információnak tekintenek minden olyan, bármelyik Fél által a másik Félnek átadott, a Szerződéssel kapcsolatos, vagy a Felek között született egyéb írásos dokumentumot, információt, adatot vagy know-how-t, amelyet valamely Fél ilyenként minősített, vagy amelynek jellegéből egyébként következik annak bizalmas jellege és amely harmadik személy, illetve a nyilvánosság előtt nem ismert. A Felek bizalmas információnak tekintik a Felek közötti szerződéskötést megelőző egyeztetéseket és az ott egymás részére hozzáférhetővé tett dokumentumokat is. A Felek a bizalmas információt kötelesek az üzleti kapcsolat létesítése során, a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is üzleti titokként kezelni. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság bizalmas információnak tekinti különösen, de nem kizárólagosan a Társaság műszaki ajánlatát, a Társaság kutatásához, Termékeihez, szoftverjeihez, beszállítóihoz, szolgáltatásaihoz, fejlesztéseihez, kreatív projektjeihez, találmányaihoz, eljárásaihoz, terveihez, rajzaihoz, mérnöki megoldásaihoz, know-how-jához kapcsolódó valamennyi információt, továbbá a Társaság marketing, gazdasági vagy pénzügyi adatát is.

Vevő kijelenti, hogy a Társaság bizalmas információját csak abban a mértékben használja fel, amennyiben a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges, és a bizalmas információt semmilyen más módon nem hasznosítja, kivéve, ha azt a Társaság előzetesen írásban jóváhagyta.

12.2. A Felek kötelezik magukat, hogy – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – bizalmas információt titokban tartják, még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, és minden elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne váljon a nyilvánosság, valamint harmadik személyek számára ismertté vagy hozzáférhetővé. Társaság és Vevő köteles a Szerződés tartalmát, valamint az azzal kapcsolatos minden információt üzleti titokként bizalmasan kezelni, azt kizárólag a Szerződés teljesítése céljára felhasználni. Jelen pontban vállalt kötelezettségek a Szerződés megszűnését követő 5 évig hatályban maradnak. A titoksértésért felelős fél a titoksértésért felelősséggel tartozik.

12.3. A 12.2 pontban meghatározott kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a bizalmas információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, Választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul. A Felek jogosultak a Szerződés, illetve a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi.

12.4 A jelen 12. pontban foglaltaktól függetlenül, a Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság potenciális vagy meglévő ügyfelei felé (a honlapján, katalógusában vagy egyéb kommunikációja során) megnevezze a Vevőt és a Vevő részére létrehozott Terméket vagy nyújtott szolgáltatást, mint referenciát. A jelen 12.4 pont szerinti jogosultság megszűnik a Vevő erre vonatkozó kifejezett, írásbeli kérése vagy felhívása esetén.

13. Értesítések

13.1. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv. Magyar nyelven nem beszélő Vevő esetén az értesítések és kapcsolattartás nyelve az angol a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában.

13.2. A jelen ÁSZF szerinti értesítések, nyilatkozatok és egyéb kommunikáció írásban történik. A Felek írásbeli formának tekintik a másik fél részére a hivatalos elérhetőségekre – Felek mindenkor hatályos székhelyére, cégjegyzékben szereplő email címére vagy a szerződéskötéskor megadott kapcsolattartási elérhetőségekre – személyes kézbesítés esetén írásbeli átvételi elismervénnyel, tértivevényes levélként, faxüzenetben küldés/vétel-igazolással, illetve elektronikus formában a hivatalos kapcsolattartóhoz tartozó e-mail címről e-mailben küldött közléseket, feltéve, hogy a másik kapcsolattartó e-mail címéről az olvasást visszaigazolják, vagy arra e-mailben vagy a fenti módok bármelyikén válaszoltak. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni az elérhetőségük megváltozásáról. A tájékoztatás elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó felelősség a mulasztó Felet terheli.

13.3. Az értesítéseket személyes kézbesítés esetén az átadás pillanatában, ellenkező bizonyítás hiányában faxon és emailen történő küldés esetében – sikeres visszaigazolás esetén – a visszaigazolás megérkezésekor, ajánlott postai úton való küldés esetén a postázástól számított 2 napon belül, tértivevényes kézbesítés esetén a tértivevényen szereplő napon kell kézbesítettnek tekinteni. Külföldre, légipostai levél útján való kézbesítés esetén ellenkező bizonyítás hiányában a feladást követő 10 munkanap elteltével kell az értesítést kézbesítettnek tekinteni.

13.4. Az ajánlott postai küldemény csak belföldi értesítésre alkalmas. Az átvételre vonatkozó bizonyíték az értesítés joghatályos kézbesítését támasztja alá (az értesítés átvétele személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervénnyel történik, míg ajánlott postai küldemény küldésénél a levél megfelelő címzése és postázása elegendő bizonyíték, faxon és/vagy emailen küldött értesítések esetén pedig a visszaigazolás szolgál bizonyítékul).

13.5. A Felek a szóbeli értesítéseket nem ismerik el joghatályos értesítésnek. A Társaság részéről a hallgatás nem minősül beleegyezésnek, hozzájárulásnak, elfogadásnak.

13.6. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a másik fél által írásban visszaigazolt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő Felet kötelezi, illetve jogosítja.

13.7 Amennyiben a Vevő cégadataiban vagy gazdálkodását érintő jelentősebb tényezőkben változás állna be, a Vevő köteles a Társaságot arról írásban tájékoztatni, ezen tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó felelősség a Vevőt terheli.

14. Engedményezés

14.1 A Vevő kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait engedményezni, kötelezettségeit átruházni.

14.2 A Társaság jogosult a jelen Szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, átruházására, továbbá harmadik féllel történő behajtására. A Társaság jogosult a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettség átruházására harmadik személlyel szerződést kötni vagy ilyen értelmű jognyilatkozatot tenni.

15. Együttműködési kötelezettség

A Felek a Szerződés teljesítése során folyamatos, fokozott együttműködésre, egymás tájékoztatására kötelesek.

16. Környezetvédelmi szabályok

16.1 A hulladékot birtokló fél saját felelősségére felel annak elszállításáért és megsemmisítéséért vagy elszállíttatásáért és megsemmisíttetéséért.

16.2 A Vevő tudomásul veszi, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék elszállításának és feldolgozásának szervezési és pénzügyi felelőssége aVevőt terheli.

17. A REACH kémiai anyagok esetében alkalmazandó rendelkezések

17.1. A 1907/2006 REACH rendelet és annak frissítéseinek listáján szereplő anyagok tekintetében és a jelzett szabályozás 33. pontjának 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a szállított Termékekre vonatkozóan a Társaság köteles tájékoztatni a Vevőt a 1907/2006 REACH rendelet 57. cikke szerinti anyagok súlyának arányában 0,1 %-os mértékű koncentrációt meghaladó jelenlétéről, annak érdekében, hogy a Termék használata a lehető legbiztonságosabban történjen.

17.2. A Társaság szavatolja, hogy az anyagok önmagukban vagy az előkészítés során felhasználva, vagy a gyártás során felhasznált, beépített Termékek a megfelelő regisztrációs, hitelesítő és korlátozó rendelkezéseknek megfelelően kerültek felhasználásra.

18. Exportellenőrzés

18.1. A Vevő elismeri, hogy amennyiben a Vevő a Termékeket harmadik fél részére továbbítja, a Vevő (beleértve annak tisztségviselőit, alkalmazottjait, ügynökeit és meghatalmazott képviselőit) felelős a nemzeti és nemzetközi export és re-export törvények és szabályozások betartásáért és a Vevő kötelessége és felelőssége beszerezni a Termékek exportjához, re-exportjához vagy importálásához szükséges minden engedélyt.

18.2. Szükség esetén a Vevő köteles átadni a Társaság részére minden információt, amely a Társaság által szolgáltatott Termékek végfelhasználójával, a meghatározott rendeltetési helyével és a használat tervezett céljával kapcsolatos.

19. Megszűnés, megszüntetés

A jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben meghatározott megszüntetési (elállási, illetve felmondási) okokon túl a Társaság jogosult azonnali hatállyal, írásban megszüntetni az adott Szerződést anélkül, hogy ezért felelősség terhelné, ha a Vevő a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegés orvoslását elmulasztja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő, a Társaság által meghatározott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül. Ez esetben a Vevőt terhelő valamennyi fizetési kötelezettség azonnal lejártnak és esedékesnek minősül, továbbá a Vevő köteles megfizetni az aktuális készültségi állapot szerint a vételár még ki nem számlázott ésszerű és arányos részét.

20. Adatvédelem

20.1. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Vevő munkatársainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak vagy képviselőinek Vevő által a Társaság részére átadott személyes adatait kezelje és feldolgozza, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény továbbá a GDPR rendelkezéseinek – megfelelően. A Társaság a személyes adatokat kizárólag saját számlázása, szerződései és könyvelése dokumentálására, a hatályos szerződések gondozása során, kapcsolattartásra, adott esetben a hibás teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez vagy követelésbehajtásra használja és tárolja, ezen célokból azokat külső tanácsadóival megoszthatja.

20.2. A Vevő kijelenti, hogy a Társaságnak átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával.

20.3. A Vevő, annak tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és képviselői a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával kötelesek a Társaságra vonatkozó üzleti információkat, és a Társaság munkatársainak és közreműködőinek minden adatát kezelni.

21. Alkalmazandó jog – Jogviták

21.1 Amennyiben a Felek a magyar állam joghatósága alá tartoznak jelen feltételek tudomásulvételével a Vevő elfogadja, hogy a Felek közötti esetleges jogviták rendezése tekintetében értékhatártól függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

21.2 Amennyiben a Vevő és a Társaság különböző állam joghatósága alá tartozik, és a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg, bármely vita elbírálására, amely a Szerződésből vagy az ÁSZF-ből ered, különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek az állami bírósági utat kizárják, és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró bírók száma három és az eljárás során az angol nyelvet kell alkalmazni. A Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.