Quality Assurance

Minőségpolitika

This content is only available in Hungarian.

 

Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Adatkezelő megnevezése:Cobra Control Kft.
Székhely:1106 Budapest, Fehér út 10
Képviselő:Lipták András, ügyvezető igazgató
Adószám:10884175-2-42
Cégjegyzékszám:01 09 267791
E-mail:cobra@cobracontrol.hu
Telefon:+36 1 432-0270
Honlap:http://www.cobracontrol.hu

2. Bevezetés

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

3. Az adatkezelés irányelvei

A Cobra Control számára fontos cél az ügyfelek, munkatársak és minden érintett személyes adatainak védelme.

A Cobra Control a személyes adatokat csak a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Az adatkezelés során biztosítjuk a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

A Cobra Control gondoskodik a személyes adatok védelméről, azok illetéktelen felhasználását nem teszi lehetővé. Tárolásukra, védelmükre megteszi azokat az intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárásokat, amelyek ezt lehetővé teszik.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról időben tájékoztatást adunk.

Jelen tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A Cobra Control Kft. vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

4. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal A Cobra Control Kft. Adatkezelési Tájékoztatója 3 együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. A gyűjtött és kezelt adatok

TevékenységKezelt adatokJellegeAdatkezelés céljaJogalapjaHelyeIdejeFelelős
Munkavállaló foglalkoztatásaNév Teljes név Lakcím Levelezési cím Bankszámla szám TAJ-szám Adóazonosító jel Telefon szám VégzettségKötelező adatokMunkáltatói kötelezettségek (bér, tb, bevallások, szerződés)JogszabályPapír alapon, elektronikusanKorlátlan idejű, jogszabály alapjánÜgyvezető igazgató
ÜgyfélkapcsolatÜgyfél Név Cég név E-mail cím Telefonszám Beosztás Telephely címeNem kötelezőTájékoztatás, kapcsolattartás, marketingÜgyfél felhatalmazása, nem kötelező, a megadott adatokat kérésre eltávolítjuk a rendszerünkbőlElektronikusanFolyamatosan aktualizált, kérésre töröljükÉrtékesítési igazgató
Munkatárs keresésNév Lakcím Elérhetőség Végzettség Tanulmányok MunkatapasztalatKötelező adatokTájékoztatás, kapcsolattartás, esetleges szerződés előkészítésMunkakereső felhatalmazása alapjánElektronikusan3 hónap, kérésre töröljük hamarabbÜgyvezető igazgató
KamerarendszerKépfelvételNem kötelezőVagyonvédelmi, technológi felügyeletiJogszabályElektronikusan3 napÜgyvezető igazgató